Dobrovoľní hasiči budú vykonávať kontroly v malých prevádzkach

Apríl 2011 / Prečítané 1187 krát
   Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku oznamuje, že v mesiacoch máj a jún 2011 bude vykonávať preventívne kontroly malých prevádzok v meste Pezinok v zmysle § 23, písm. a, zákona SNR č. 314/2001 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov. Účelom kontrol je preveriť:

1. Dokumentácia – Požiarny štatút, Požiarny poriadok pracoviska, Požiarne poplachové smernice, Požiarny evakuačný plán, Požiarna kniha, Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru, Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi, Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok;

2. Stav prístupových ciest k zariadeniam energií a vody (hlavné vypínače);

3. Stav únikových ciest a ich označenie;

4. Vybavenie objektu hasiacimi prístrojmi a ich revízie;

5. Umiestnenie a inštalácia tepelných elektrických aj plynových spotrebičov a osoba poverená s nimi narábať.

   Vykonávaním protipožiarnych kontrol DHZ poverilo Mesto Pezinok.
 
Mgr. Ladislava Večera, preventivár DHZ