Výsledky aprílového jarného upratovania

Apríl 2011 / Prečítané 2347 krát
   V zbernom mieste na Dubovom vŕšku ( v priestoroch bývalej motokárovej dráhy) boli v dňoch 14. - 17. apríla brány pre obyvateľov Pezinka otvorené. Mesto umožnilo občanom doviezť nepotrebný odpad z domácností, ktorý bol pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb roztriedený do kontajnerov podľa druhu. Veľká časť dovezeného odpadu sa zhodnotila alebo ako inertný odpad neskončila na skládke v Dubovej.

Na zhodnotenie sa odviezlo:
- 45 t biologického odpadu (konáre, révy) do JV Intersad Svätý Jur
- do 10 t skla, zhodnotenie zabezpečí firma Marius Pedersen
- 48,48 t suchého komunálneho odpadu (plasty, textil, drevo, papier) do firmy ecorec Slovensko
- asi 17 t pneumatík do firmy ecorec Slovensko
- 3,70 t železného šrotu - odvoz a zhodnotenie zabezpečila firma SLOVAKSTEEL Pezinok
- kontajner objemu 35 m3 elektroodpadu, chladničiek a pračiek, zhodnotenie zabezpečí združenie ENVIDOM
- kontajner objemu 30 m3 nebezpečného odpadu na zberný dvor nebezpečného odpadu, zhodnotenie alebo zneškodnenie po roztriedení zabezpečia zmluvné organizácie.
Firma Marius Pedersen odviezla 187,48 t inertného odpadu (betóny, suť, dlažby, tehly...)
Veľmi dobrú spoluprácu máme s firmou ecorec Slovensko, ktorá poskytla počas zberu dva kontajnery na suchý komunálny odpad. Prenájom kontajnerov a odber odpadu bol bezplatný.
  Odpad, ktorý sa nedal roztriediť, bol odvezený ako netriedený odpad na skládku do Dubovej, v množstve asi 119 ton.
 
(OM - OŽP)