Obchodná verejná súťaž

Apríl 2011 / Prečítané 1679 krát
MESTO PEZINOK
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

vyhlasuje obchodno verejné súťaže na predaj nehnuteľného majetku

1. Osvetovej besedy nachádzajúcej sa na Cajlanskej ulici č. 103 v Pezinku, vrátane príslušenstva a pozemkov vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku:

- stavba – osvetová beseda s.č. 1820 na parc. č. 1171/1
- pozemok parc.č. 1171/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 530 m2
- pozemok parc.č. 1172, zast. plocha a nádvorie o výmere 25 m2


   Minimálna kúpna cena stavby vrátane príslušenstva s pozemkom je 100 000 eur, slovom: jednostotisíc eur (3 012600 Sk). Termín odovzdania súťažných návrhov: do 31.5.2011 do 11.00 hod.

2. Nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa Za dráhou v Pezinku, vrátane príslušenstva vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku:

- pozemok parc. č. 2875, zast. plocha a nádvorie o výmere 120 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc. č. 2876/1, záhrada o výmere 1630 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc. č. 2876/3, záhrada o výmere 731 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc. č. 2878/20, zast. plocha a nádvorie o výmere 557 m2, podľa LV č. 4234, spolu o výmere 3038


   Minimálna kúpna cena stavby vrátane príslušenstva s pozemkom je 150 tis. eur. Termín odovzdania súťažných návrhov do 30. 5. 2011 do 11.00 hod.

   na prenájom nebytových priestorov v budove na Cajlanskej ul. 7 v Pezinku, stavba 1774 na parc, č. 107/4, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedenej Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku (amfiteáter – priestory po Okresnej prokuratúre), možnosť prenájmu aj jednotlivých kancelárií. Pred objektom je vybudované nové parkovisko s dostatočnou kapacitou parkovacích miest.
- kancelárske priestory vo výmere 237,05 m2
- ostatné priestory vo výmere 183,16 m2

spolu vo výmere 420,21 m2
   Minimálna cena nájomného je 50 €/m2/rok, slovom päťdesiat eur ( 1506,30 Sk).
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 30.5.2011 do 11.00 hod.

   Podmienky obchodných verejných súťaží si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk  alebo sa obrátiť na majetkoprávne oddelenie MsÚ v Pezinku ( Mgr. Renata Gottschallová, vedúca, tel.č. 033/6901 121, 033/6901 123, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk ).

Ohodnoťte článok: