Výberové konanie - riaditeľ školy

Apríl 2011 / Prečítané 1320 krát
MESTO PEZINOK
   podľa § 4 ods. l zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

1. Základnej školy, Kupeckého 74, Pezinok
2. Základnej školy, Na bielenisku 2, Pezinok

   Bližšie informácie o kvalifikačných a iných požiadavkách získate na stránke www.pezinok.sk  alebo priamo Mestskom úrade v Pezinku, oddelení školstva a sociálnych vecí, tel. 033/6901130.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať v obálke označenej „ Výberové konanie riaditeľ školy (uviesť adresu školy) – neotvárať“ a musí byť doručená do 25. 5. 2011 do 11.30 hod. na Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.

Ohodnoťte článok: