Oznámenie - Mesto Pezinok

Apríl 2011 / Prečítané 1760 krát
MESTO PEZINOK
Oznámenie

   Mesto Pezinok ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územného plánu mesta Pezinok“ v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Územného plánu mesta Pezinok a návrhu Konceptu územného plánu mesta Pezinok

   Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh Konceptu územného plánu mesta Pezinok sú vystavené na verejné nahliadnutie v dňoch od 12. 4. 2011 do 6. 5. 20211 na Mestskom úrade v Pezinku na oddelení výstavby a územného plánovania, Radničné nám. č. 7, II. poschodie, miestnosť č. 33 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., (v stredu do 16.30, v piatok do 14.30 hod.) a sú k nahliadnutiu na webovej stránke Mesta Pezinok: www.pezinok.sk
    Do správy o hodnotení strategického dokumentu je možné nahliadnuť aj na internetovej stránke www.enviroportal.sk  v časti EIA/SEA.

   Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu Konceptu územného plánu mesta Pezinok sa uskutoční dňa  5.5.2011 · 10.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Pezinok, miestnosť č. 12, II. poschodie pre dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, správcov sietí a dotknuté právnické osoby

· 17.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku pre verejnosť.

   Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu v zmysle §12 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov prosíme doručiť na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, ul. M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok, najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa §11 ods. 1.

Ohodnoťte článok: