Verejná vyhláška - Mesto Pezinok

Apríl 2011 / Prečítané 1244 krát
MESTO PEZINOK
Verejná vyhláška

   Mesto Pezinok ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „ Územného plánu mesta Pezinok “ podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPN a ÚPP podľa §2a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení Bc. Bibiány Piršelovej oznamuje v súlade s ustanovením § 21 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie návrhu Konceptu územného plánu mesta Pezinok
   Návrh Konceptu územného plánu mesta Pezinok je vystavený na verejné nahliadnutie v dňoch
od 6. 4. 2011 do 6. 5. 2011 na Mestskom úrade v Pezinku na oddelení výstavby a územného plánovania, Radničné nám. č. 7, II. poschodie, miestnosť č. 33 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., (v stredu do 16.30 a v piatok do 14.30 hod.) a na webovej stránke Mesta Pezinok: www.pezinok.sk .
   Verejné prerokovanie pre dotknuté orgány samosprávy, štátnej správy, správcov sietí a dotknuté právnické osoby sa uskutoční dňa 5. 5. 2011 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Pezinok, miestnosť č. 12, II. poschodie.

   Verejné prerokovanie pre verejnosť sa uskutoční dňa 5. 5. 2011 o 17.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku .

   Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu Konceptu územného plánu mesta Pezinok, ktoré v písomnej podobe doručí obstarávateľovi územnoplánovacej dokumentácie na adresu: MsÚ Pezinok, oddelenie výstavby a územného plánovania, Radničné nám. č. 7, 902 01 Pezinok, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia. Dňom oznámenia sa rozumie deň vyvesenia verejnej vyhlášky. (Pre doručenie platí pečiatka podateľne MsÚ v Pezinku, resp. dátum podania na poštovú prepravu.)

   Na neskoršie zaslané pripomienky orgán územného plánovania nebude prihliadať.

   Táto verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 30 dní na úradnej tabuli Mesta Pezinok na mieste obvyklom a taktiež bude zverejnená na internetovej stránke Mesta Pezinok - www.pezinok.sk , v miestnej tlači a v miestnej televízii.