Zámocký park po rekonštrukcii

Apríl 2011 / Prečítané 2450 krát
   V stredu 20. apríla bol za prítomnosti podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja JUDr. Iva Nesrovnala, primátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu a ďalších hostí slávnostne otvorený revitalizovaný Zámocký park.
   Finančné prostriedky na obnovu parku získalo mesto z Operačného programu Bratislavský kraj prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 679 785,97 eur, z ktorých 95 percent je nenávratný príspevok z fondu ERDF a ŠR.
   Realizované práce zahŕňali výrub a ošetrenie drevín, rekonštrukciu verejného osvetlenia (vymenených bolo 70 svetidiel), kompletnú realizáciu detského ihriska, lanovej dráhy, dvoch altánkov, osadenie prírodnej kamennej dlažby zo žuly pre zámkom. V Zámockom parku sa pristúpilo k úprave brehov jazera a výsadbe drevín. Cieľom tejto úpravy bolo ponechať prírodný charakter brehov a využiť pôvodnú technológiu spevňovania lomovým kameňom a výsadbou rastlín. Na najfrekventovanejších dvoch lokalitách jazera boli vybudované móla, ktoré sú navrhnuté v bezprostrednom kontakte s vodou. Medzi budovou Centra voľného času a detským ihriskom bola umiestnená plocha s hracím poľom pre spoločenskú hru šach a v blízkosti sa nachádza voliéra pre chov pávov.
   V parku sa uskutočnila tiež rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov, na ploche vyše 3800 m2. Chodníky boli vysypané novým štrkom. Pribudol tiež nový mobiliár – lavičky a odpadkové koše. 
  Výsledkom je regenerovaná plocha parku v celkovej výmere 68 203 m2 a obnova verejnej zelene na ploche 60 200 m2.
   Cieľom realizovaného projektu Revitalizácia zelenej pamiatky – Zámocký park Pezinok bolo zvýšiť úroveň a skvalitniť možnosti trávenia voľného času pre obyvateľov a návštevníkov mesta všetkých vekových kategórií v kultivovanom a kvalitnom prostredí parku prostredníctvom novonavrhovanej funkčnej náplne, revitalizovaním plôch parku úpravou verejného priestranstva. Zámerom bolo oživenie parku, ktorý sa nachádza v centrálnej zóne mesta. Revitalizácia tohto priestoru nadväzovala na realizované investície do priľahlých ulíc, aby sa vytvoril atraktívny priestor pre obyvateľov a návštevníkov s cieľom zvýšiť kvalitu ich života a vhodným spôsobom zvýrazniť historickú časť mesta.
 
Zámocký park
   Gróf František Pálfi v roku 1884 zmenil hradnú záhradu na anglický park, do ktorého boli vysadené rozličné vzácne stromy. V roku 1931 park kúpilo mesto, odvtedy je mestským parkom.
   Zámocký park, rozpriestierajúci sa na ploche šiestich hektárov, je dominantou mesta a je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok. Je výnimočný svojím urbanistickým, spoločenským a enviromentálnym významom. Ako biocentrum je dôležitým mestotvorným historickým prvkom s mimoriadnou hygienickou ochrannou a estetickou funkciou.
 
Foto (mo)

Ohodnoťte článok: