Nový zákon prikazuje zverejniť zmluvy, faktúry, objednávky...

Január 2011 / Prečítané 1677 krát
   Zákon č. 546/2010, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára má smerovať k transparentnosti v narábaní s finančnými prostriedkami a k ešte väčšej verejnej kontrole štátu, jeho orgánov, ale aj samospráv miest a obcí. Podľa neho treba na webových stránkach mesta zverejniť všetky zmluvy, faktúry a objednávky, výdavky aj príjmy. Mesto Pezinok napĺňa literu zákona hneď od začiatku. K dnešnému dňu sú na webovej stránke mesta (www.pezinok.sk  ) zverejnené všetky objednávky, zmluvy a faktúry a to nielen mestského úradu ale i organizácií a inštitúcií podľa zákona. Cez súbory pdf potom možno nahliadnuť do oskenovaných kópií. Od 1.7. bude možné pracovať s vyhľadávačom a tlačou. V najbližšej dobe vláda vypracuje metodický pokyn a určí výšku financií, ktoré budú podliehať zverejneniu. Pezinská samospráva, podľa vyjadrenia primátora, víta tento zákon, aj keď poukazujeme na jeho nedopracovanosť a ďalšiu záťaž na pracovníkov MsÚ. Mesto Pezinok rozširuje svoju činnosť v oblasti transparentnosti samosprávy smerom k občanom zverejňovaním všetkých dôležitých materiálov nielen na webovej stránke mesta a v mestských médiách, ale aj osadením nového informačného panelu pred mestským úradom, v ktorom budú aktuálne informácie o rokovaniach mestského zastupiteľstva i hlasovania poslancov k jednotlivým bodom.
 

Ohodnoťte článok: