Mesto Pezinok vyhlasuje Výberové konanie na prenájom

Január 2011 / Prečítané 1843 krát
Mesto Pezinok vyhlasuje  Výberové konanie na prenájom
 

nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte na Radničnom nám. č.9 v Pezinku, v centre mesta na 2. nadzemnom podlaží budovy, konkrétne:

miestnosť č. 230 o podlahovej ploche 25 m2

Žiadosti treba doručiť písomne, v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne do 7. 2. 2011 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:

„VK Radničné nám. č. 9, miestnosť č. 230“

   Podmienky výberového konania si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk  alebo sa obrátiť na majetkovoprávne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca MPO, tel. č.: 033/6901 121, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk ).