Spoločný zápis detí do materských škôl

Január 2011 / Prečítané 1760 krát
   Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhláš
ky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosti na prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok (MŠ: Bystrická 1, Gen. Pekníka 2, Svätoplukova 51, Vajanského 16, Za hradbami 1, Záhradná 34) a do ZŠ s MŠ (Orešie 3) na šk.r. 2011/12 sa budú prijímať dňa 2. marca 2011 na Mestskom úrade, Radničné nám. č.7, Pezinok, na I. poschodí, č. dv. 19, v čase 8.00 – 11.00 a 14.00 h. – 17.00 h.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty:
- vyplnený formulár „Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2011/2012“, na ktorom lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ, prosíme predložiť dvojmo (originál a 1 kópiu).
Formuláre „žiadosti“ sú k dispozícii v materských školách, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu, na www.pezinok.sk .

   Pre dieťa môžete podať len jednu „žiadosť“, na ktorej môžete uviesť dve materské školy.
- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
- rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
- občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ:
- dieťa dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s odloženou školskou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ďalšie kritériá prijatia dieťaťa do MŠ:
- trvalý pobyt v meste Pezinok (dieťa a aspoň jeden z jeho rodičov)
- dieťa v kalendárnom roku prijatia dovŕši najmenej 3 roky
- rodičia dieťaťa sú zamestnaní (odporúča sa predložiť potvrdenie od zamestnávateľa)
- o dieťa sa stará osamelý rodič
- dieťa zo sociálne slabej rodiny, na základe odporučenia Odd. školstva a sociálnych vecí MsÚ v Pezinku
 
Mgr. Oliver SOLGA, primátor