Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Január 2011 / Prečítané 1944 krát
   Pre školský rok 2011/2012 sa bude konať na základných školách v Pezinku v zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 13/2008 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v dňoch 10. a 11. februára 2011 od 15.00 do 18.00 h.

   Zápis do škôl odporúčam uskutočniť v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 12/2007

Základná škola Fándlyho 11 , školský obvod - ulice:
1.mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Gorkého, Hviezdoslavova, Komenského, Kukučínova, Majakovského, Mierová, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulaková, SNP od čísla 23 vyššie, Tolstého, Vajanského, Za koníčkom

Základná škola Kupeckého 74, školský obvod - ulice:
Farská, Fortna, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Kuzmányho, Radničné námestie, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Potočná, Rázusova, Reisinger, Richarda Rétiho, Schaubmarova, SNP č. 1-22, Suvorovova, Svätoplukova, Šancová, Št. Polkorába, Tehelná, Vinohradnícka cesta, Za hradbami, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova

Základná škola Na bielenisku 2, školský obvod - ulice:
Baba, Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr.
Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Hroznová, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Kučišdorfská dolina, L. Novomeského, Lesnícka, Malacká cesta, Markušova, Muškátová, Na bielenisku, Nálepkova, Natalin dvor, Panholec, Pod kalváriou, Pod lipou, Rulandská, Sama Chalupku, Senecká, Silvánová, Sládkovičova, Slnečná, Stupy, Šafárikova, Šenkvická cesta, Švermova, Topoľová, Trnavská, Záhumenice, Zumberská, Veltlínska

Základná škola s materskou školou Orešie 3 ,školský obvod - ulice:
Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Liesková, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nová, Obchodná, Okružná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Slnečné údolie, Štúrova, Talihov dvor, Trnková, Vincúrska, Vinice, Viničianska cesta, Za dráhou, Železničná, Za panskou záhradou

   Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2011 dosiahne vek šesť rokov, je jeho zákonný zástupca povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
   Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.
   Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.