Mestská polícia informuje

December 2010 / Prečítané 1806 krát
Používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta Pezinok

   V zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 11/1999 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu je počas celého roka zakázané na území mesta Pezinok používať pyrotechnické výrobky.

   Zmyslom tohto VZN mesta Pezinok je zabezpečenie ochrany zdravých podmienok na odpočinok a regeneráciu síl občanov pred ich možným narušením, spôsobeným hlukom z používaných pyrotechnických výrobkov na zábavné účely alebo iného predmetu spôsobujúceho detonáciu. V priebehu roka mestská polícia zaevidovala niekoľko prípadov porušenia tohto VZN spôsobom vykonania ohňostroja pri príležitosti rôznych súkromných osláv. Aj takéto konanie je v rozpore s VZN mesta č. 11/ 1999 a kvalifikuje sa ako konanie protiprávne, teda možno zaň uložiť sankciu.
   Za porušenie zákazu vyplývajúceho z tohto VZN môže byť páchateľovi priestupku uložená pokuta do výšky 33 eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže Mesto za porušenie uvedeného nariadenia uložiť pokutu až do výšky 6 638 eur.
   Mestská polícia eviduje niekoľko prípadov, kedy uvedené výrobky a prostriedky používali deti. Tu je nutné zdôrazniť, že ide o osoby, ktoré nie sú trestne zodpovedné za spáchanie priestupku. V prípade, že sa priestupku dopustí maloletá osoba (mladšia ako 15 rokov), môže mestská polícia predmety alebo výrobky spôsobujúce detonáciu odňať. V takomto prípade sa vykoná rozhovor s rodičmi dieťaťa, vec sa oznámi na riaditeľstvo školy a dá na vedomie na oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ Pezinok. Mestská polícia apeluje najmä na rodičov, aby dohliadli na správanie svojich ratolestí na verejných priestranstvách a upozornili ich na nebezpečenstvo možného úrazu, ktoré je spojené s používaním pyrotechnických výrobkov v prípade, ak ich používa nepovolaná osoba – dieťa.
   Výnimku zo zákazov používania pyrotechnických výrobkov a predmetov spôsobujúcich detonáciu na území mesta Pezinok môže povoliť rozhodnutím primátor mesta.
   Podobne ako v ostatných rokoch, aj tento rok primátor mesta Pezinok udeľuje výnimku zo zákazu používania zábavnej pyrotechniky a povoľuje jej používanie v čase

od 31.12 2010 od 11.00 hod. do 24.00 hod.
od 1. 1. 2011 od 00.00 hod. do 03.00 hod.
 
JUDr. Ľudovít FARBULA
náčelník mestskej polície
   Kolektív Mestskej polície v Pezinku želá všetkým občanom Pezinka príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roka 2011 veľa zdravia, šťastia, úspechov v súkromnom ako aj pracovnom živote.
 

Ohodnoťte článok: