Mesto Pezinok - Mestská polícia

December 2010 / Prečítané 1910 krát
 vyhlasuje výberové konanie
 na dve voľné miesta príslušníkov Mestskej polície Pezinok s týmito požiadavkami:
 
 Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
 
 Funkcia: príslušník mestskej polície
 Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou
 Iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz skupiny B
 Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis, doklad o ukončení štúdia, odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
 Iné vítané doklady alebo odbornosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva pre výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia.
 Požadované osobné vlastnosti a schopnosti:
 
1. Slušné a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzívnosť jednania v záťažových situáciách.
 2. Prísna sebadisciplína , zodpovednosť a kolegialita.
 3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh .
 
 Miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne na adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok.

Ohodnoťte článok: