Mesto Pezinok

December 2010 / Prečítané 1921 krát
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
opätovne vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na
predaj nehnuteľného majetku
Nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa Za dráhou v Pezinku, vrátane príslušenstva vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku

pozemok parc. č. 2875, zast. plocha a nádvorie o výmere 120 m2, podľa LV č. 4234
pozemok parc.č. 2876/1, záhrada o výmere 1630 m2, podľa LV č. 4234
pozemok parc. č. 2876/3, záhrada o výmere 731 m2, podľa LV č. 4234
pozemok parc. č. 2878/20, zast. plocha a nádvorie o výmere 557 m2, podľa LV č.4234
spolu o výmere 3038 m2

   Minimálna kúpna cena stavby vrátane príslušenstva s pozemkom je 150 000,00 eur, slovom: Stopäťdesiattisíc eur (4 518 900 Sk).
   Termín odovzdania súťažných návrhov: do 29. 3. 2011 do 11.00 hod.

PODMIENKY SÚŤAŽE

   Podmienky obchodných verejných súťaží si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk  alebo sa obrátiť na majetkovoprávne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca, tel. č.: 033/6901 121, 033/6901 123, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk .)

Ohodnoťte článok: