Mesto Pezinok

November 2010 / Prečítané 1782 krát
MESTO PEZINOK
  vyhlasuje obchodno verejnú súťaž na predaj administratívnej budovy na Ulici M. R. Štefánika č. 10 v Pezinku, vrátane príslušenstva a pozemkov, zastavaných plôch a nádvorí, podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu. Minimálna kúpna cena je 700 tis. eur (slovom sedemsto tisíc eur). Termín predkladania návrhov je do 15. 12. 2010 do 11.00 hod., na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok. Na obálke označiť heslo: Súťaž – predaj budovy na Ulici M. R. Štefánika 10 – Neotvárať!
   Účastníci súťaže sa môžu obrátiť o bližšie informácie na Mgr. Miroslava Šebestu, prednostu MsÚ, ktorý je organizátorom súťaže, e-mail: miroslav.sebesta@msupezinok.sk  alebo na Mgr. Renátu Gottschallovú, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk .
   Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.pezinok.sk .

Ohodnoťte článok: