Kluby dôchodcov sa zmenili na Denné centrá

November 2010 / Prečítané 2068 krát
  Iste si niektorí občania všimli, že označenie Kluby dôchodcov v ostatnom čase nahradili nové názvy Denné centrá. Dňom 1. januára 2009 vstúpil do platnosti zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene zákona o doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. V ňom sa uvádza, že klub dôchodcov zriadený podľa zákona účinného do 31. 12. 2008 sa považuje za denné centrum podľa zákona účinného od 1. 1. 2009.
   V dennom centre sa poskytuje sociálna služba a to najmä poskytovaním poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
   Označenie Denné centrum nesú aj novovybudované priestory pre dôchodcov na Kollárovej ulici.
 
(ra)