Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na prenájom

September 2010 / Prečítané 1307 krát
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Radničnom nám. č.9 v Pezinku, v centre mesta so vstupom z ulice, konkrétne:

    miestnosť č. 119 o podlahovej ploche 65,42 m2, miestnosť č. 120 o podlahovej ploche 25,74 m2, spolu 91,16 m2
 
    Žiadosti treba doručiť písomne v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne do 27. 9.2010 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:
 
 „VK Stará radnica miestnosť č. 119 + 120“
 

    Podmienky výberového konania si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk  alebo sa obrátiť na majetkovoprávne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca MPO, tel. č.: 033/6901 121, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk ).

Ohodnoťte článok: