Spomíname

Júl 2010 / Prečítané 2675 krát
Dňa 14. 6. 2010 uplynuli už 3 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná mama a stará mama
Matilda MACEKOVÁ
a zároveň si 30. 7. pripomíname jej nedožité 81. narodeniny. S láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.
 
  Dňa 2. 6. 2010 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil
Miroslav POPLUHÁR.
S láskou spomínajú manželka Gabriela, syn Miroslav s rodinou, dcéra Gabriela s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú spolu s nami.
Dňa 25. 6. uplynuli už 2 roky čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko
Inocent OŠKERA.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.
 
  Dňa 1. 8. uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila
Viera MÁJEKOVÁ.
Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku. Manžel František, dcéra Katarína s rodinou, syn Ivan a ostatná smútiaca rodina.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihol si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 1. 6. 2010 bolo 10 rokov čo nás opustil náš drahý manžel, otec, dedko
Michal KRIŠTOFIČ.
S láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou, syn s rodinou a ostatná rodina.
 
  Dňa 16. 6. 2010 uplynul rok od kedy nás navždy opustil
JUDr. Ján HRÍBIK.
S láskou spomína celá rodina. Kto ste ho poznali a mali radi venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Odišla kam každý musí sám, dvere spomienok nechala dokorán. Dňa 20. 6. 2010 uplynuli
2 roky čo nás navždy opustila naša drahá mamina, babka a svokra
Alžbeta AULITISOVÁ.
Čas plynie, ale naše srdcia neprestávajú krvácať a spomíname a nikdy nezabudneme. Dcéry Jana a Renata s manželmi a deťmi.
 
  Dňa 22. 7. 2010 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa BUČEKA.
Spomienka v našich srdciach navždy zostane. S úctou a láskou spomínajú Eva, Ľubko a Petra.
Osud mu nedoprial s nami dlhšie byť, napriek tomu že chcel tak veľmi žiť. Dňa 10. 6. 2010 uplynulo 12 rokov čo nás opustil náš drahý syn, otec, brat
Anton KADLÍČEK.
S láskou spomína celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 13. 6. 2010 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko
Celestín PAVELKA.
S láskou spomínajú manželka Paulína, synovia Ivan, Milan s rodinami a brat Viliam s rodinou.
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 7. 8. 2010 uplynú 3 roky, čo nás opustila naša drahá manželka, mama, švagriná, teta
Henrieta PENÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 21. 7. 2010 uplynulo 5 rokov od smrti nášho drahého manžela, otca a dedka
Jána SPEVÁKA.
S láskou spomínajú manželka, synovia, vnučky a ostatná rodina.
Dňa 26. 7. 2010 uplynulo 29 rokov čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Ema BELANSKÁ.
S úctou a láskou spomína dcéra a syn s rodinami.
 
  Dňa 16. 8. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša mama, babka a svokra
Štefánia ROMANOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Spomínajú syn Peter a nevesta Marta s rodinami.
Kto v srdci žije, neumiera! 18. júla uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý a milovaný syn, partner a priateľ
Mirko MÁLIŠ.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína Valika, Zlatka a celá smútiaca rodina.
 
  V nedeľu 27. 6. 2010 na svätej omši v kláštornom kostole sme si pripomenuli 20 rokov odchodu do večnosti môjho manžela otecka a dedka
Ivana SLEZÁKA
 z Pezinka.
S láskou v modlitbách spomínajú manželka, 3 dcéry s manželmi a 6 vnúčat. Zároveň si pripomíname aj 30 rokov odchodu do večnosti jeho mamičky
Heleny SLEZÁKOVEJ
 
z Pezinka.
Nech odpočívajú v pokoji. Smútiaca rodina.
Dňa 12. 7. 2010 sme si pripomenuli 25. výročie smrti nášho manžela, otca, deduška
Tibora PESSELA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Katarína, deti s rodinami, nevesta s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
 
  Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 23. 6. 2010 uplynulo 10 rokov, čo nás opustila naša drahá
Anka MAJERSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S úctou a láskou spomínajú manžel, deti a vnúčatá.
Dňa 3. 7. uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
František PRAVDA.
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia a vnúčatá.
 
  Dňa 15. 7. uplynul rok, čo nás navždy opustil vo veku 79 rokov náš drahý otec, svokor a dedko
MUDr. Vlastimil MAREŠ.
S láskou, vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
Dňa 29. 7. 2010 uplynulo 35 rokov čo nás navždy opustil
Ján GUŠTAFÍK
S láskou spomína manželka s rodinou. Ďakujeme všetkým ktorí mu venujú tichú spomienku.
 

Ohodnoťte článok: