Obchodná verejná súťaž

Júl 2010 / Prečítané 1698 krát
MESTO PEZINOK
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
o p ä t o v n e v y h l a s u j e
obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľného majetku

1. Osvetovej besedy nachádzajúcej sa na Cajlanskej ulici č. 103 v Pezinku, vrátane príslušenstva a pozemkov vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 vedeným Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku:
- stavba - osvetová beseda s. č. 1820 na parc. č. 1171/1,
- pozemok parc.č. 1171/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 530 m2,
- pozemok parc.č. 1172, zast. plocha a nádvorie o výmere 25 m2


Minimálna kúpna cena stavby vrátane príslušenstva s pozemkom je 166 000,00 €, slovom: Stošesťdesiatšesťtisíc eur (5 000 916,00 Sk).
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 30.9.2010 do 11.00 hod.

2. Rodinného domu s pozemkami nachádzajúcich sa Za dráhou č.19 v k. ú. Pezinok, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 a LV č. 1752 vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku:
- rodinný dom s. č. 1647 na parc. č. 2863/1, podľa LV č. 4234
- pozemok parc. č. 2863/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 393 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2861/3, trvalý trávny porast o výmere 246 m2, podľa LV č. 1752
- pozemok parc.č. 2862/2, orná pôda o výmere 1725 m2, podľa LV č. 1752
- pozemok parc.č. 2862/3, orná pôda o výmere 399 m2, podľa LV č.1752
- pozemok parc.č. 2864, vinice o výmere 439 m2, podľa LV č. 1752

Minimálna kúpna cena stavby vrátane príslušenstva s pozemkom je 183 000,00 €, slovom: Stoosemdesiattritisíc eur (5 513 058,00 Sk).
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 4.10.2010 do 11.00 hod.

3. Nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa Za dráhou v Pezinku, vrátane príslušenstva vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku
- pozemok parc. č. 2875, zast. plocha a nádvorie o výmere 120 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2876/1, záhrada o výmere 1630 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2876/3, záhrada o výmere 731 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2878/20, zast. plocha a nádvorie o výmere 557 m2, podľa LV č.4234


spolu o výmere 3038 m2

Minimálna kúpna cena stavby vrátane príslušenstva s pozemkom je 166 000,00 €, slovom: Stošesťdesiatšesťtisíc eur (5 000 916 Sk).
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 5.10.2010 do 11.00 hod.

PODMIENKY SÚŤAŽE

   Podmienky obchodných verejných súťaží si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk  alebo sa obrátiť na majetkovoprávne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca, tel. č.: 033/ 6901 121, 033/6901 123, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk )

Ohodnoťte článok: