Mesto i v sťažených podmienkach hospodárilo v minulom roku dobre

Júl 2010 / Prečítané 1814 krát
   Mestské zastupiteľstvo 23. júna schválilo záverečný účet a celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2009 s celkovým plnením rozpočtových príjmov v sume 12 911 327,67 € (100,21 %) a výdavkov vo výške 11 763 128,67 € (87,08 %). Po úprave o finančné operácie a finančné prostriedky, ktoré nemôžu byť zdrojom prerozdelenia, bol vykázaný celkový použiteľný prebytok hospodárenia za rok 2009 v sume 1 643 879 €. Z tejto sumy bolo priamo do rozpočtu roku 2010 schválených 55 tis. € na podporu športu (basketbal, futbal) a 270 tis. € na rekonštrukciu Záhradnej ulice. Ostatné finančné prostriedky sú zdrojom rezervného fondu.
   Počas rozpočtového roka 2009 spôsobil vplyv hospodárskej krízy kolísavé príjmy zo štátneho rozpočtu z podielových daní ako aj neisté príjmy z plánovaného predaja aktív. Následkom týchto skutočností sa vykonali úsporné opatrenia v prevádzkových výdavkoch ako aj zmeny v organizačnej štruktúre mestského úradu a pre zásadu opatrnosti sa dočasne upustilo od realizácie investičných akcií. Rozpočtový prebytok tak predstavuje dôležitú rezervu pre mesto na obdobie 2 – 3 rozpočtových rokov. Ale aj za takýchto zložitých ekonomických podmienok boli zabezpečené všetky činnosti, ktoré mestu vyplývajú priamo zo zákona.

Najvýznamnejšie kapitálové výdavky

   K najvýznamnejším kapitálovým výdavkom v roku 2009 patrili: zhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Záhradnej ulice (geodetické zameranie, štúdia a projektová dokumentácia vo variantnom riešení) vo výške 46 799 €, projektová dokumentácia chodníkov na Jesenského a Holubyho ulici (4 661 €), prieskumy, rozbory, zmeny, doplnky k územnému plánu (32 114 €). Rekonštrukcie detských ihrísk a dopravného ihriska stála 32 tis. eur. Vybudovanie nových chodníkov na Trnavskej, gen. Pekníka, Za hradbami a na Moyzesovej ulici a parkovisko za Domom kultúry si vyžiadali náklady 247 240 €. Z tejto položky boli vybudované aj kontajnerové stanovištia na Muškáte a v Kučišdorfskej doline. Zrekonštruovaná bola tiež lávka pre chodcov a cyklistov cez Saulak pri nákupných centrách na Sahare. Na rekonštrukciu skate parku na Fajgalskej ceste bolo preinvestovaných 25,5 tis. €. Rozšírenie verejného osvetlenia pri Dome kultúry a na Trnavskej ulici stálo 5 989 € a rekonštrukcia uličných kanalizačných vpustí 7 217 €.
   Rekonštrukcia fasády budovy mestského úradu bola vo výške 48 864 €, rekonštrukcia sociálnych zariadení na troch poschodiach budovy predstavovala 46 800 € a za 27 039 € sa dokončila výmena plastových okien na celej budove. Pre mestskú políciu sa zakúpilo nové vozidlo Volkswagen za 18 263 €. Na počítačovú techniku (server, rozšírenie siete, notebook) bolo vynaložených 36 985 €.
   Detské dopravné ihrisko pri Materskej škole Za hradbami bolo vybudované za 13 334 €. Z toho 6 640 € poskytla Nadácia Allianz. Začali sa aj rekonštrukčné práce v priestoroch bývalej školskej jedálne na Kollárovej ul. č. 1 na ktorých bolo preinvestovaných 24 123 €.
   V budove polikliniky sa vymenili radiátory za 49 782 € a v Dome kultúry sa zrekonštruovali sociálne zariadenia za 31 949 €. Nové ozvučenie kina a amfiteátra stálo 14 673 €.
   Na materských a základných školách, v školských jedálňach, zariadeniach opatrovateľskej služby bolo z kapitálových výdavkov použitých celkom 115 103 €. V Materskej škole Bystrická ul. sa zrekonštruovali sociálne zariadenia a kúpeľňa, v ZŠ Fándlyho sa rekonštruovali WC, v ZŠ Kupeckého strecha, pre ZŠ Fándlyho, ZŠ Kupeckého a MŠ Za hradbami bola dovybavená kuchyňa. Do vývarovne pre dôchodcov Na bielenisku bola zakúpená trojrúra a pre ZŠ Orešie interaktívny systém. Z grantov boli financované projekty: Zeleň pre Saharu – výsadba stromov z Nadácie Pontis 3 303 €, revitalizácia ihriska na ZŠ Bielenisko z Nadácie Pontis 6 429 €, zakúpenie vybavenia do jedálne v MŠ Za hradbami z programu MŠ SR vo výške 3 500 €. Nadácia Orange poskytla 1500 € na technické vybavenie pre Akadémiu tretieho veku.
   Z predloženej tabuľky získate prehľad o plnení rozpočtu z pohľadu programového rozpočtovania.
   Podrobnejšie informácie o plnení jednotlivých rozpočtových položiek nájdete na stránke mesta www.pezinok.sk  v navigácii samospráva – rozpočet.
 
Program Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnenie % plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola 2 523 138,00 270 652,00 98 710,31 36,47
Propagácia a marketing 264 624,00 268 444,00 203 526,77 75,82
Interné služby, správa majetku 885 946,00 1 076 539,00 793 246,43 73,68
Služby občanom - matrika, stavebný úrad, evidencia občanov, obrady, zdrav. služby 236 597,00 234 205,00 206 099,41 88,00
Bezpečnosť 842 700,00 931 466,00 824 662,69 88,53
Odpadové hospodárstvo 1 123 282,00 941 504,00 825 327,92 87,66
Miestne komunikácie 1 083 152,00 859 012,00 731 556,42 85,16
Doprava 11 452,00 11 452,00 10 486,54 91,57
Vzdelanie 1 586 745,00 1 743 503,00 1 609 002,37 92,29
Šport 545 344,00 526 608,00 494 504,63 93,90
Kultúra 469 495,00 464 524,00 396 966,28 85,46
Prostredie pre život 672 643,00 556 429,00 420 469,23 75,57
Sociálna starostlivosť 700 870,00 718 511,00 532 840,69 74,09
Bývanie 685 983,00 22 507,00 21 739,41 96,59
Administratíva - režijné a mzdové výdavky všetkých programov (energie, poštovné...) 1 314 254,00 1 768 212,00 1 479 341,80 73,66
Výdavky spolu 12 946 225,00 10 393 568,00 8 648 480,90 83,21
Výdavkové finančné operácie 369 216,00 512 484,00 505 289,20 98,60
Spolu výdavky s finnačn. operácviami 13 315 441,00 10 906 052,00 9 153 770,10 83,93
Ing. Janka Sandtnerová, ved. ekonom. oddelenia MsÚ
 
   
V čase keď sa denne stretávame v médiách s informáciami o dôsledkoch vážnej ekonomickej krízy na samosprávy miest je iste veľmi potešiteľná skutočnosť, že naše mesto má ušetrených za minulý rok viac ako 1,6 milióna eur (bezmála 50 mil. korún). Na reakciu sme sa pýtali aj toho najpovolanejšieho, a to primátora mesta Olivera Solgu:
   „Samozrejme, že ma tento výsledok mimoriadne teší a to najmä vzhľadom na krízu, ktorá postihuje rovnako mestá ako aj ich občanov. Počas celého môjho „primátorovania“ som presadzoval tendenciu nezadlžovať mesto a mať vždy dostatočnú rezervu na horšie časy. A tie práve nastali. Bolo by však zlé, keby sme tieto ušetrené peniaze „prejedli“, teda použili na krytie výpadku podielových daní. Peniaze musia byť použité nielen na bežný chod mesta, ale aj na rozvoj a podporu školstva a sociálnej oblasti. Musíme tiež byť pripravení na sanovanie stále častejšie sa opakujúcich mimoriadnych (najmä prírodných) udalostí, ktoré sa v ostatných rokoch nevyhli ani nášmu mestu. Dobre hospodáriť a šetriť musíme aj v tomto roku, lebo som presvedčený, že to najťažšie obdobie nás ešte len čaká v rokoch 2011 a 2012.“
 

Ohodnoťte článok: