Spomíname

Jún 2010 / Prečítané 2269 krát
Deň 3. jún 2010 bol dňom spomienky na zosnulého
Jána ROMANA.
S láskou spomínajú manželka Marta, synovia Denis a Mario s rodinami, brat Peter s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
V mesiaci jún si pripomíname smutné výročie úmrtia našich rodičov
Eriky SEKANINOVEJ
a Ing. Vladimíra SEKANINU.
S úctou a láskou spomína syn s rodinou a dcéra s priateľom.
Dňa 1. 7. 2010 uplynú 4 smutné roky, čo nás náhle opustil drahý manžel, ocko, dedko
Jozef  NÉMETHY.
S láskou spomínajú manželka, synovia, vnuk a ostatná rodina.
 
  Dňa 18. 6. 2010 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia
Marty KONVALINOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 19. 6. 2010 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila naša manželka, mama a babka
Anka MIŠKOVSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
Manžel Viliam, dcéra Majka, syn Tomáško s rodinou.
 
  Dňa 26. 5. 2010 sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov
Ondreja PÄTOPRSTÉHO.
S úctou a láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Dňa 24. 6. 2010 uplynul rok, čo nás náhle a nečakane navždy opustila naša drahá
Veronika ŠEFČÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami.
 
Z príležitosti 5. výročia úmrtia našej drahej mamy
Anny KLAMOVEJ
a 6. výročia úmrtia nášho drahého otca
Matúša  KLAMA,
s láskou spomínajú synovia, rodina a známi.
Dňa 13. 6. 2010 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila drahá
Marta BLAŽÍČKOVÁ.
S láskou spomína manžel a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 15. 6. 2010 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy
opustila naša drahá
PaedDr. Mária LIPÁROVÁ.
S láskou a žiaľom
v srdci spomínajú: manžel Alexander, deti Imrich, Anna a Alexander s rodinami, ako aj ostatná rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 15. 5. 2010 uplynul rok čo nás navždy opustila naša drahá mama, babička a prababička
Františka ČÍKOVÁ,
narodená 27. 10. 1925. S láskou spomínajú dcéra, synovia, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.
 
  Dňa 17. 5. 2010 uplynul rok čo nás opustila naša mama a babka
Anna PUCHEROVÁ
rod. Hanakovičová.
S láskou na ňu spomínajú dcéry Adriana a Katarína s rodinami.
Keď nadránom slnko vyjsť malo, tvoje srdce sa náhle zastavilo. Dotĺklo srdce, stíchol hlas, mal si rád život i všetkých nás. Zavreli sa ti oči, srdce prestalo biť, ako veľmi si chcel s nami žiť. Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, na svätojurskom cintoríne spíš svoj večný sen, Nemôžeme ťa zobudiť ani najkrajším slovom, tak ti dáme len na hrob kytičku a povieme zbohom...
Dňa 21. 6. 2010 sme si pripomenuli nedožité 70-tiny nášho milovaného manžela, otecka a dedka
Karola LISÉHO.
S láskou spomíname.
 

Ohodnoťte článok: