Spomíname

Máj 2010 / Prečítané 2376 krát
Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 30. 5. 2010 si pripomenieme nedožité 59. narodeniny
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
 
  Dňa 1. 5. 2010 uplynul rok čo nás navždy opustila matka a babka
Oľga TURANOVÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, tichú motlidbu odriekať a s láskou na teba spomínať. Dňa 15. 5. 2010 uplynulo 17 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Michal KINDER
a dňa 3. 6. 2010 si pripomenieme jeho nedožitých 80 rokov. S láskou a úctou spomína manželka Emília, dcéra s manželom, vnučky s manželmi a pravnúčatá Simonka, Nikolka, Karinka a Martinko.
 
Odišli, kam každý musí sám, dvere spomienok nechali dokorán.
Dňa 2. 5.2010 uplynulo 10 rokov čo nás opustil
Jozef MEČÍR
a 8.6.uplynie 7 rokov čo nás opustila
ANNA MEČÍROVÁ.
Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. Spomínajú traja synovia a dve dcéry s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Dňa 5. 5. 2010 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milujúci manžel, otec, brat
Ján HORNÁČEK.
S láskou spomínajú manželka, synovia a ostatná rodina.
 
  Dňa 11. 5. 2010 uplynuli 3 roky čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Jozef LIŠKA.
S láskou spomínajú, manželka a synovia s rodinami.
Dňa 2. 1. 2010 nás navždy opustila pani
Ernestína SLOVÁČKOVÁ
a zároveň si 8. 6. 2010 pripomenieme jej nedožité 88. narodeniny. Dcéry Erna, Alena, syn Štefan s rodinami.
 
  Dňa 26. 5. 2010 uplynuli 3 smutné roky, čo nás náhle opustil náš drahý dedko
Pavel NESTAREC,
na ktorého s láskou spomínajú manželka Oľga, s dcérami Silviou, Zlaticou s manželom Romanom a deťmi Nicolaskom a Danielkom.
Čas plynie, bolesť stále trápi, ale teba nám už nikto nenavráti. Odišla si náhle, nečakane, na rozlúčku nebol čas, tvoj odchod zabolel všetkých nás. Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Tá rana v srdci stále bolí, na ten deň zabudnúť nám nedovolí. Milovali sme ťa, ty si milovala nás, tú lásku v našich srdciach nezničí čas. S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky na teba myslíme. Tak tichúčko snívaj svoj večný sen a ver, že my nezabudneme na ten smutný a tragický deň. Dňa 6. 6. 2010 si s veľkým smútkom pripomenieme 10. výročie úmrtia našej milovanej

Anitky KLAMOVEJ rod. Bučekovej.
Desať sviečok zapálime a s láskou spomíname. Kto ste ju poznali a radi mali, venujte jej, prosím, tichú spomienku spolu s nami. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 14. 5. 2010 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš manžel a otec
Milan MOJŽIŠ.
S láskou a vďakou spomína manželka a dcéra s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 16. 4. sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny nášho drahého manžela, otca, dedka, krstného otca a strýka
Emila NESTARCA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime po rokoch, čo k hrobu chodíme. Dnes už len kytičku kvetov na hrob môžeme dať, zapáliť sviečku a stále spomínať. Dňa 17. 5. 2010 uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Emília VARGOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú a venujú jej tichú spomienku. Dcéra s rodinou.
Dňa 13. mája 2010 uplynulo 17 r. od smrti nášho syna
Petra KOVAČOVSKÉHO.
S úctou a láskou spomínajú rodičia a súrodenci.
 
  Ten, kto ich poznal spomína, ten, kto ich mal rád, nezabúda.
Dňa 8. 5. 2010 uplynulo 40 rokov od smrti nášho otecka
Dominika GAJARSKÉHO
a zároveň si tento rok pripomíname 35 rokov od smrti našej mamičky
Anny GAJARSKEJ.
S láskou spomínajú dcéry Mária a Vlasta s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 2. 6. uplynú 2 roky čo nás navždy opustila naša mamička
Alžbeta ŠVARCOVÁ
a 23. 6. 2010 si pripomenieme 20 rokov, čo nás navždy opustil
Jozef ŠVARC
fotograf.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im s nami tichú spomienku. Deti s rodinami.
  Dňa 30. 5. 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš brat
Eduard NEY.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Spomínajú sestry s rodinami.