Ad: Ako je to s hádzanárskym štadiónom?

Máj 2010 / Prečítané 1919 krát
   Z článku Ako je to s hádzanárskym štadiónom? (Pezinčan apríl 2010) môže čitateľ z vyjadrení primátora Solgu nadobudnúť pocit, že občan Mizerák nehovorí pravdu. Tvrdenie občana Mizeráka v súvislosti so zastavaním plochy hádzanarského ihriska v parku, že „primátor venuje väčšiu pozornosť uspokojovaniu potrieb stavebnej lobby, ako záujmom občanov a samotnej prírody“ má svoje opodstatnenie, ktoré primátor Solga v predmetnom článku nevyvrátil, aj keď sa o to zjavne snažil. Tvrdenia primátora Solgu boli neúplné a tým vyznievajú zavádzajúco. Prečo? Primátor Solga tvrdí, že projekt bytového domu na hádzanárskom ihrisku bol aj ním v minulosti zamietnutý. To je pravda. Ale jeho tvrdenie, že v r. 2009 bola žiadosť Športového klubu Agrokarpaty na zmenu využitia ihriska na plochy vybavenosti komerčného charakteru zaradená do zmien ÚP v r. 2009, je pravda neúplná. Lebo tú žiadosť do dokumentu „Zmeny a doplnky ÚPN mesta Pezinok 1/2008“ nezaradilo MsZ, ale iniciatívne sám primátor Solga svojím stanoviskom č. 14-9/2009 zo dňa 3.3.2009. Mestské zastupiteľstvo totiž schválilo v Návrhu Zmien a doplnkov 01/2008 len 7 zmien, ktoré primátor Solga v r. 2009 rozširil o ďalšie 3 zmeny, ktoré zahŕňali aj požiadavku ŠK Agrokarpaty Pezinok. Aký je rozdiel v tom, že tam nebude stáť „bytový dom“, ale stavba „komerčnej vybavenosti“? Pre tvrdenie občana Mizeráka žiadny. V čom teda občan Mizerák nehovorí pravdu, keď tvrdí, že „primátor venuje väčšiu pozornosť uspokojovaniu potrieb stavebnej lobby, ako záujmom občanov a samotnej prírody“? Veď poslanci nesúhlasili s umiestnením ďalšej stavby v parku v r. 2007 ani v r. 2008, ale primátor Solga v r. 2009 súhlasil s krokmi vedúcimi k príprave stavby na hádzanárskom ihrisku bez vedomia poslancov. V čom teda občan Mizerák nehovorí pravdu, keď tvrdí, že „až Krajský úrad ŽP zabránil ďalšej výstavbe v parku“? Veď KÚŽP vo svojom stanovisku zo dňa 30.9.2009 konštatoval: „Neodporúčame ďalšie rozširovanie zástavby na ploche parku, ide o park celomestského významu, kde by mala byť prednostne uplatnená funkcia verejnej zelene.“ Až na základe tohto stanoviska KÚŽP primátor Solga svojim stanoviskom zo dňa 6.10.2009 stiahol z návrhu Zmien a doplnkov ÚPN 1/2008 to, čo sám iniciatívne navrhol. Ináč povedané, primátor Solga upustil od svojich krokov vedúcich k výstavbe ďalších budov v parku... V čom to teda občan Mizerák nehovorí pravdu, pán primátor?
 
Marián Šipoš,poslanec MsZ
 
 
Odpoveď primátora mesta Olivera Solgu:
   Príspevok poslanca MsZ Ing. M. Šipoša končí vetou: „V čom teda občan Mizerák nehovorí pravdu, pán primátor?“. Ja sa pokúsim vysvetliť v čom nehovorí pravdu nielen občan Mizerák, ale aj poslanec Šipoš.
   V mojom článku v minulom čísle (ktorý som sám už predtým avizoval a omylom ho podpísali „ra“) som nenapísal asi všetko. Žiadosť o zmenu (bytový dom) v roku 2007 bola MsZ i mnou odmietnutá. Žiadosť o zmenu (komerčná vybavenosť) som dal do zmien a doplnkov 2009 naozaj ja. Neurobil som nič protizákonné, len som vyhovel žiadosti ŠK Agrokarpaty, ktoré zastupuje Ing. Milan Šimovič, mimochodom člen komisie Územného rozvoja a ŽP, ktorý sedí v komisii spolu s pánom Šipošom a o svojom zámere komisiu opakované informoval. Pán Šipoš možno vie alebo zabudol, že práve poslanci a členovia komisie Sociálnej starostlivosti iniciovali odkúpenie tohto pozemku, na ktorom navrhovali postavenie domupenziónu pre seniorov. Ale pán Šipoš iste vie a často to opakuje, že mesto sa má zaoberať každým podnetom na zmenu územného plánu, ktorý príde od kohokoľvek a až po jeho vyhodnotení kompetentnými orgánmi Mestské zastupiteľstvo (a nie primátor) rozhodne či so zmenou súhlasí alebo nie. Keďže návrh Agrokarpaty bol vyradený zo zmien a doplnkov, bol následne zaradený do tzv. nového ÚPN (spolu s asi 400 ďalšími návrhmi) a tam bude spolu s ostatnými predložený na schválenie MsZ. Okrem toho sme mali informáciu, že krajský stavebný úrad je ochotný schváliť len 4 zmeny a ihrisko medzi nimi nebolo.
   K tomu „zabráneniu výstavby v parku“ Krajským úradom životného prostzredia len toľko: Každý, kto chce, sa môže presvedčiť, že ich rozhodnuie bolo chybné, pretože si vôbec neoverili, že táto plocha ihriska bola už dávno vyňatá z chráneného územia Zámockého parku. Už pred desaťročiami tam totiž bolo ihrisko spolu s kúpaliskom. Preto je smiešne tvrdiť, že KÚŽP zabránil výstavbe parku.
   Na záver ešte jedno konštatovanie: Uráža ma, ak pán Mizerák i pán Šipoš sa podpíšu pod vetu: primátor venuje väčšiu pozornosť uspokojovaniu potrieb stavebnej lobby, ako záujmom občanov a samotnej prírody.“Je to nehanebná lož a klamstvo. Nikdy som vo svojej funkcii primátora nikoho neuprednostňoval, nikdy som nevychádzal v ústrety žiadnej lobby. Nikdy som svoju funkciu nezneužil. Ak niekto také niečo tvrdí, mal by to dokázať, lebo inak je bezcharakterný klamár.
   Motivácia pána Šipoša je mi jasná od jeho ohlásenej kandidatúry na post primátora. Musím sa zmieriť s tým, že jeho vyjadrenia sú súčasťou predvolebného „folklóru.“ A k jeho odbornosti a
práci v komisii ÚR a ŽP len toľko: až na pracovnom stretnutí MsZ 19. 5.po prvýkrát zistil, kto nám už dva roky pripravuje nový územný plán.
 

Ohodnoťte článok: