Reakcia BRICORP DEVELOPMENT, s.r.o. Pezinok

Máj 2010 / Prečítané 1237 krát
Odpoveď ohľadne zákonnosti prevádzkovania skládky
   Vážení spoluobčania, ako isto dobre viete, skládka získala všetky povolenia na prevádzkovanie už v roku 2008. Súd tieto rozhodnutia síce zrušil, ale Ústavný súd následne odložil vykonateľnosť tohto zrušenia. Ústavný právnik Radoslav Prochádzka sa vyjadril, že „Tým, že sa odložila vykonateľnosť rozhodnutia Najvyššieho súdu, ostáva rozhodnutie, ktoré Najvyšší súd zrušil, právoplatné a až do rozhodnutia vo veci samej sa môže podľa neho postupovať“.
   Samotné mesto Pezinok si odklad vykonateľnosti interpretuje schizofrenicky tak, ako sa mu kedy hodí.
   Keď bola v apríli 2009 odložená vykonateľnosť „povolenia“, si mesto vysvetľovalo odklad ako „nemožnosť skládku zavážať“, teraz, keď bola odložená vykonateľnosť „zákazu prevádzky“, si už účinky mesto vysvetľuje tak, že sa tým na veci nič nemení.
   Úrady, ktoré sú kompetentné kontrolovať zákonnosť likvidovania odpadu, vykonali hneď po obnovení prevádzky na skládke kontrolu a nezistili porušenie zákona. Skládka je podľa názoru kompetentných prevádzkovaná zákonne.
   Práve naopak, podľa rozhodnutia úradov zákon porušilo mesto Pezinok tým, že odpad likvidovalo spaľovaním, za čo dostalo pokutu až l0 tisíc euro. Tento podľa nášho názoru dokonca „kriminálny“ skutok bol vykonaný na pokyn zástupcu mesta Pezinok. Mesto sa tým úplne diskvalifikovalo hodnotiť zákonnosť zneškodňovania odpadu niekým iným. V prvom rade by si malo vyvodiť zodpovednosť vo vlastných radoch a uloženú pokutu niekomu zhmotniť.
   Názor mesta Pezinok o prevádzkovaní skládky je teda nielen v rozpore s názorom ústavného odborníka a v rozpore s názormi kompetentných orgánov, ale dokonca mesto už raz za svoj „najsprávnejší“ názor dostalo aj pokutu a to až 10.000 euro, ktoré si doteraz nikto a najskôr ani nikdy nezosobní. Ján Man ml., konateľ spoločnosti BRICORP DEVELOPMENT, s.r.o.
 
Stanovisko primátora mesta Pezinok na list Jána Mana ml.:
   Pán Ján Man, prosím, odpovedzte:
   1. Máte v rukách meritórne a definitívne rozhodnutie kompetentného orgánu, že skládka je legálna, môžete ju prevádzkovať a pri jej schvaľovaní bol rešpektovaný územný plán mesta a VZN? Vám nestačí, že Najvyšší súd SR všetky povolenia pre skládku v Novej jame zrušil?
   2. Aké úrady vykonali spomínanú kontrolu zákonnosti likvidovania odpadu hneď po obnovení prevádzky?
   3. Prečo zamlčujete, že mesto Pezinok nelikvidovalo odpad, ako píšete, ale haluzovinu a révovinu, a to so súhlasom Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru? A pokutu dostalo od Obvodného úradu životného prostredia v Pezinku.
   4. Ako sa podľa vás „ mesto úplne diskvalifikovalo hodnotiť zákonnosť zneškodňovania odpadu“. Mesto – to je dvadsaťdva tisíc občanov, z ktorých tisíce sú proti vašej skládke. Diskvalifikoval som sa snáď ja ako primátor, keď som mestu ušetril viac ako jeden milión, ktoré chceli firmy, ktoré by haluzovinu a révovinu zlikvidovali iným spôsobom? Znovu vám opakujem mali sme povolenie OR HaZZ a rovnako sa likvidovalo a dodnes likviduje drevná hmota aj v iných mestách na Slovensku, ak sa to nedá inak.
   5. Napriek tomu, že si vážim názory ústavného právnika Radoslava Procházku musím konštatovať, že nás k ničomu nezaväzujú a o ničom meritórne alebo definitívne nerozhodli. A nakoniec iste poznáte to staré ľudové: „Dvaja právnici – tri právne názory!“
   Skúste v budúcom čísle na moje otázky odpovedať. Nielen ja, ale i občianska spoločnosť čaká na vaše odpovede.
 
Oliver Solga, primátor
 
Reakcia vedenia mesta Pezinok na list predsedu predstavenstva Ekologická skládka
Jána Mana v týždenníku Pezinsko pod názvom „Skládka dala Pezinčanom prvý milión“
 
   Informácie predsedu predstavenstva Ekologická skládka Jána Mana sú hrubým zavádzaním pezinskej verejnosti. Mesto Pezinok do dnešných dní neprijalo od spoločnosti Bricorp Development ani cent. Všetky poplatky, ktoré mestu boli zaslané, ako poplatok za ukladanie odpadu na území obce, boli okamžite vrátené na jej účet. (Možno by sa bolo treba pána Mana opýtať, prečo táto spoločnosť nepreberá poštu, všetky obálky sa totiž vracajú s pečiatkou Adresát neznámy!) Mesto si je vedomé, že nemôže prijímať tento poplatok, pretože Najvyšší súd SR rozhodol o neplatnosti povolenia skládky v Novej jame. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR Ústavný súd SR síce pozastavil, ale nepreskúmal jeho rozhodnutie a nevydal meritórne rozhodnutie, že skládka je legálna a možno ju zavážať odpadom. Odmietame tiež tvrdenia ohľadom poplatkov za odpad, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Občania Pezinka síce platia za odpad 876 Sk, (teda 28,83 a nie 29,O8 eura) ale len na sídliskách. Obyvatelia rodinných domov, keďže disciplinovanejšie separujú, majú poplatok o 100 Sk menší. Mesto z tejto sumy platí aj dvor nebezpečného odpadu vo firme Petmas, skládkovanie biomasy, dočisťovanie kontajnerových stanovíšť a pravidelné zbery odpadov z domácností, ako sú drobné stavebné odpady, textil, plasty a veľa ďalších položiek. Mesto vyšlo v ústrety obyvateľom a vykonáva túto službu k spokojnosti občanov štyrikrát do roka v areáli Dubový vŕšok. Mesto okrem toho z rozpočtu dopláca ešte 43.156 eur ročne. Nebudeme komentovať ani jeho záverečné tvrdenie o dnešnom neúmerne vysokom poplatku a tvrdení, že:... „môže byť vďaka našim odvodom zo skládky znížený až na nulu“ Prečo teda obce, ktoré dnes vozia na skládku v Pezinku a výrazne sa im teda znížili prepravné náklady (Svätý Jur, Viničné ) majú cenu len o 4 či 8 eur nižšiu, keď skládka v Novej jame je pre náš región taká výhodná? Pezinčania sa rozhodli už dávno. Radšej platia vyšší poplatok, ako by mali mať vo svojom meste ďalšiu skládku. Svoj nesúhlas so skládkou v Novej jame dali a dávajú pánovi Manovi jasne najavo.

Ohodnoťte článok: