Spomíname

Apríl 2010 / Prečítané 1976 krát
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 30. 4. 2010 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
František TOMAŠKOVIČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Eva, dcéra Monika, synovia Dušan a Ľuboš s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 20. 4. 2010 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef POKOPEC.
S láskou spomína manželka Anna synovia s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Dňa 30. 3. 2010 uplynuli 3 roky od smrti manžela, otca a dedka
Daniela BURDANA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka Ružena, syn Andrej, dcéra Lenka s rodinou a vnučka Ivanka.
 
  Milovali sme ju a ona milovala nás. Dňa 12. 5. 2010 si pripomenieme 10. výročie od úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky
Boženky SITÁROVEJ.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú jej s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 2. 2. 2010 uplynulo 17 rokov, čo nás navždy opustil
náš otec a dedko
Ján PONIŠT.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
 
  S láskou a nesmiernym žiaľom spomíname na našu drahú dcéru
JUDr. Gabrielu MIŠTINOVÚ,
ktorá nás pred rokom náhle opustila. Kto ste ju poznali, spomínajte s nami. Smútiaci rodičia.
Dňa 19. 4. 2010 uplynulo 6 rokov, čo nás opustil milovaný otec
Imrich ŠIROKÝ
a 17. 4. 2010 uplynulo 5 rokov, čo nás opustila milovaná mama
Oľga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn Marian.
  Dňa 15. 3. 2010 uplynul rok čo nás navždy opustila milovaná manželka, mama, babka a svokra
Oľga KRIŠKOVÁ.
S láskou spomína manžel Eduard, dcéry Janka, Jarka s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku
Dňa 28. marca 2010 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama a babka
Veronika KABÁTOVÁ.
S láskou spomínajú manžel, syn a dcéra s rodinou.
 
  Dňa 29. 4. uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil
Anton ČIŽMÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, prosím, venujte mu tichú spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 13. 4. 2010 uplynulo 12 rokov čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ladislav GERŠIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka s rodinou.
 
  Dňa 7. 4. 2010 uplynulo 5 rokov, čo nás opustil
Jozef BAUER.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou celá rodina.
Ten, kto ich poznal spomína, ten, kto ich mal rád, nezabúda. Dňa 13. 3. 2010 uplynulo 15 rokov od smrti
Viliama TOMÁNKA
z Viničného a 8. 4. 2010 uplynul rok od smrti
Anny TOMÁNKOVEJ
z Viničného. S láskou spomínajú deti s rodinami.
  Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 7. 4. 2010 uplynuli smutné 4 roky, odkedy nás náhle opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Dominik RUŽA.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje manželka Emília s rodinou.
Dňa 19. 4. 2010 uplynuli 3 roky, čo nás naždy opustila naša dobrá mama, babka, svokra
Veronika DILISTIJANOVÁ rod. Bínovská.
So žiaľom v srdci spomína dcéra Jozefína s rodinou.
 
  Dňa 29. 4. 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko
Július POLKORÁB.
S láskou a smútkom v srdci spomína dcéra, syn a vnučka s rodinou. Prosím, venujte mu s nami tichú spomienku.
Dňa 13. apríla uplynuli 3 roky od smrti môjho milovaného manžela
Ivana MORAVČÍKA.
S láskou spomínajú manželka Irena, syn Peter a dcéra Monika s rodinami, vnučky Adriana a Vaneska. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 3. 5. 2010 uplynie 25 rokov čo nás náhle opustil manžel, otec
Jozef MIKES.
Spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Nezomrel ten, kto ostáva v srdci. Dňa 27. 4. 2010 sme si s úctou pripomenuli nedožitých "100 rokov" našej dobrej mami
Genovévy DEMOVIČOVEJ
a 31. 7. 2010 uplynie 10 rokov od jej odchodu do večnosti. S úctou a láskou spomína dcéra Genovéva a Mária s rodinou.
 

Ohodnoťte článok: