Verejná súťaž na predaj

Apríl 2010 / Prečítané 3379 krát
MESTO PEZINOK
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

v y h l a s u j e
obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľného majetku
1. Osvetovej besedy nachádzajúcej sa na Cajlanskej ulici č. 103 v Pezinku, vrátane príslušenstva a pozemkov vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 vedeným Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku:

- stavba – osvetová beseda s. č. 1820 na parc. č. 1171/1,
- pozemok parc.č. 1171/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 530 m2,
- pozemok parc.č. 1172, zast. plocha a nádvorie o výmere 25 m2


   Minimálna kúpna cena stavby vrátane príslušenstva s pozemkom je 314 000,00 eur, slovom: Tristoštrnásťtisíc eur (9 459 564,00 Sk).
   Termín odovzdania súťažných návrhov: do 21. 5. 2010 do 11.00 hod.

2. Rodinného domu s pozemkami nachádzajúcich sa Za dráhou č.19 v k. ú. Pezinok, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 a LV č. 1752 vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku:

- rodinný dom s. č. 1647 na parc. č. 2863/1, podľa LV č. 4234
- pozemok parc. č. 2863/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 393 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2861/3, trvalý trávny porast o výmere 246 m2, podľa LV č. 1752
- pozemok parc. č. 2862/2, orná pôda o výmere 1725 m2, podľa LV č. 1752
- pozemok parc. č. 2862/3, orná pôda o výmere 399 m2, podľa LV č.1752
- pozemok parc.č. 2864, vinice o výmere 439 m2, podľa LV č. 1752


   Minimálna kúpna cena stavby vrátane príslušenstva s pozemkom je 225 718,64 eur, slovom: Dvestodvadsaťpäťtisícsedemstoosemnásť eur a šesťdesiatštyri centov (6 800 000,00 Sk).
   Termín odovzdania súťažných návrhov: do 24. 5. 2010 do 11.00 hod.

3. Nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa Za dráhou v Pezinku, vrátane príslušenstva vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku
- pozemok parc. č. 2875, zast. plocha a nádvorie o výmere 120 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2876/1, záhrada o výmere 1630 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2876/3, záhrada o výmere 731 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2878/20, zast. plocha a nádvorie o výmere 557 m2, podľa LV č.4234
spolu o výmere 3038 m2


   Minimálna kúpna cena stavby vrátane príslušenstva s pozemkom je 254 000,00 eur, slovom: Dvestopäťdesiatštyritisíc eur (7 652 004,00 Sk).
   Termín odovzdania súťažných návrhov: do 25. 5. 2010 do 11.00 hod.
PODMIENKY SÚŤAŽE
   Podmienky obchodných verejných súťaží si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk  alebo sa obrátiť na majetkovoprávne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca, tel. č.: 033/6901 121, 033/6901 123, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk .)

Ohodnoťte článok: