Výberové konie na nájom

Apríl 2010 / Prečítané 1784 krát
MESTO PEZINOK
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na nájom

nebytových priestorov na Komenského 43 v Pezinku, krytá plaváreň, súpisné číslo 2874, na parcelách č. 3510/53 a 3510/54, zapísané na LV č. 4234, ktoré sú v správe Mestského podniku služieb, vo výmere 54,50 m2 (v ľavej časti objektu pri vstupe, smerom k hale SOU)

Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
- účel nájmu: a to činnosť približne súvisiaca s prevádzkou plavárne (napr. masáž, manikúra, pedikúra, posilňovňa) - požadovaná minimálna výška nájmu, ktorá je 50 EUR/m2/rok (v nájomnom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady na spotrebu vody, stočné, vývoz odpadu, dodávky tepla a TÚV)
- doba nájmu: doba neurčitá
- doklad o spôsobilosti uchádzača na požadovaný účel nájmu, resp. prezentované aktivity

2. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského
úradu v Pezinku, a to v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača – fyzickej osoby (resp. názov, obchodné meno a sídlo právnickej osoby), a výrazné označenie heslom „VK krytá plaváreň v Pezinku“.
3. Lehota na podávanie žiadostí skončí dňa 14. 5. 2010 o 15.00 hod. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.

4. Účastníci výberového konania majú možnosť obrátiť sa vo veci:
- vykonania obhliadky nebytových priestorov na: Ing. Miroslav Lošonský, tel. 0905/222096, obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode
- organizačných na: Mgr. Renata Gottschallová, vedúca majetkovoprávneho odd., organizátor súťaže, tel. 033/6901121, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk .
 

Mgr. Oliver Solga