Obchvat „zaspal“?!

Apríl 2010 / Prečítané 2262 krát
   Primátor mesta a poslanec BSK Oliver Solga interpeloval 26. februára kompetentné orgány BSK vo veci postupu prác pri realizácii preložky cesty II/502 Pezinok – Modra. Z odpovedi na jeho interpeláciu vyberáme:
   „Na základe objednávky BSK vypracovala v roku 2002 odborná organizácia Dopravoprojekt projektovú dokumentáciu pre územné konanie stavby. Projekt uvažuje s výstavbou preložky v dĺžke 10,617 km, v odhadovanom náklade 80,583 miliónov eur (2 427 645 miliardy Sk). Aby práce mohli ďalej pokračovať, bolo by potrebné vydať územné rozhodnutie, identifikovať a pripraviť pozemky potrebné pre stavbu a zadať vypracovanie projektovej dokumentácie. To by si vyžiadalo z rozpočtu BSK cca 1,850 milióna eur. Bývalé vedenie BSK rozhodlo v závere r. 2008 z nedostatku finančných zdrojov v projekte zatiaľ nepokračovať.
   Na základe uvedeného a s ohľadom na finančné možnosti BSK navrhujeme, aby sa BSK v predmetnej veci obrátilo na Ministerstvo dopravy a telekomunikácií SR s požiadavkou na zmenu cesty z kategórie II. triedy na cestu I. triedy, čím by mohol do ukončenia celého projektu vstúpiť štát. K tomu by bolo treba predložiť požiadavku na MDPaT, následne prerokovať so Slovenskou správou ciest a Trnavským samosprávnym krajom, kde sa napája na cestu I/51 a s dotknutými mestami a obcami“.
   V súčasnosti je na vedení BSK a poslancoch, aby podnikli potrebné kroky, ktoré budú viesť k uvoľneniu finančných prostriedkov a na vôli novej vlády pochopiť nutnosť vybudovania obchvatu ako jediného spôsobu riešenia dopravného kolapsu, ktorý sa čoskoro bude dotýkať nielen Pezinka, Vinosadov a Modry, ale aj priľahlých obcí Slovenský a Chorvátsky Grob (Čierna Voda), kde počet obyvateľov narastie o niekoľko tisíc. Mesto Pezinok opäť deklarovalo vôľu a schopnosť pomôcť pri identifikácii a vysporiadaní pozemkov pod budúcim obchvatom, aby tak urýchlilo prípravnú etapu a začiatok faktického budovania obchvatu.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: