Objav Lengyelskej Venuše v Slovenskom Grobe

Marec 2010 / Prečítané 2906 krát
   Médiami nedávno prebehla informácia o náleze unikátnej plastiky z obdobia mladšej doby kamennej v Beladiciach pri Nitre. Mestskému múzeu v Pezinku sa plastiku, veľmi podobnú Beladickej Venuši podarilo získať koncom roku 2010 archeologickým výskumom.
   Ten zrealizovalo Múzeum v Pezinku v spolupráci s Archeologickým múzeom SNM v lokalite Monari na rozhraní katastrálnych území Slovenského Grobu a Grinavy. Lokalita stavebného komplexu Monari sa rozkladá v polohách „Štepnice“ a „Za Baťovým“ v tesnej blízkosti polohy Grinava – Dlhé Pole, kde bola archeologickým výskumom odhalená eneolitická osada tzv. bolerázskej skupiny bádenskej kultúry, a preto sa aj v polohe Monari predpokladali archeologické nálezy.
   Archeologický výskum, ktorý s prestávkami prebiehal od októbra 2008 do konca mája 2009 tento predpoklad do bodky vyplnil. Na ploche, ktorá bola v minulosti silne podmáčaná a zaplavovaná vodami Jurského Šúru, sa podarilo zistiť osídlenie vo viacerých historických epochách. Ľudia tu žili v období eneolitu, v dobe laténskej a tiež v období včasného stredoveku.
Medzi najzaujímavejšie nálezy patrí okrem vzácnej medenej industrie nesporne malá, 6,5 cm vysoká, výrazne štylizovaná plastika ženy s naznačenou hlavou, prsiami a zadkom, ktorej vek môžeme na základe sprievodného materiálu datovať na viac ako 6000 rokov. Takéto štylizované plastiky mali v období existencie ludanickej skupiny lengyelskej kultúry, do ktorej patrí aj naša „Grobská Venuša“ pravdepodobne rituálny charakter a slúžili asi ako magické amulety.
   „Grobská Venuša“ sa tak stala najstaršou plastikou v pomerne bohatej zbierke pravekých plastík, ktorá je súčasťou stálej expozície Mestského múzea v Pezinku.
 
Peter Wittgrúber, Mestské múzeum v Pezinku
 
 

Ohodnoťte článok: