Spomíname

Marec 2010 / Prečítané 2658 krát
Dňa 20. marca uplynuli tri roky od smrti môjho milovaného manžela
Juliana MAŤUSA.
S láskou spomína manželka Irena.
 
  Ako z tvojich očí žiarila láska, obetavosť a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života. Dňa 26. 3. 2010 uplynul rok od chvíle, keď nás navždy opustil bez rozlúčky náš, syn, manžel, otec a brat
Juraj BELAY.
V krásnych spomienkach si Juraj stále s nami. Najbližšia rodina, priatelia a známi.
Neplačte a nechajte ma v kľude spať, i bez sĺz možno spomínať. Nebolo mi dopriate s vami byť, nebolo lieku, aby som mohol s vami žiť. Dňa 5. 2. 2010 uplynulo 26 rokov od úmrtia
Františka LAJOŠA
z Pezinka. S láskou spomína celá rodina.
 
  Utíchol tvoj hlas, srdce prestalo biť a my už len so spomienkou musíme žiť. Dňa 12. 3. 2010 uplynulo 26 rokov od úmrtia
Františky SOBOLČÍKOVEJ
z Pezinka. S láskou spomína celá rodina.
Už nevidíš slnko, krásny deň, na cintoríne snívaš svoj sen. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie. V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. Dňa 15. 3. 2010 sme si pripomenuli šieste výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a deduška
Štefana BEDECSA.
S láskou spomínajú manželka Mária, syn Marián a dcéra Iveta s rodinami. Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 7. 4. 2010 si pripomenieme nedožitých 66 rokov
nášho otca a dedka
Pavla AULITISA.
Spomínajú dcéry s rodinami.
Dňa 14. 2. sme si pripomenuli 3. výročie smrti našej drahej
Márie KOLESÁROVEJ.
S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Spomienka na Teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorý Ťa milovali a sú Ti vďační za lásku a obetavosť. Dňa 28. 2. 2010 uplynuli 2 roky čo nás opustil
Ladislav BABALA.
Spomíname s láskou a úctou, manželka a deti.
Dňa 26. 3. 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, vdova
Mária KOLÁRIKOVÁ
z Pezinka. Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku. Ďakujeme všetkým. So žiaľom v srdci spomínajú dcéry Viera, Marta, Ľubica a syn Viliam s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
 
  V srdciach tých, ktorí Ťa milovali, budeš stále žiť. Dňa 28. 3. 2010 si pripomenieme 2. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko
Dominik KLAMO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína dcéra Alena a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 14.2. 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka
Janka MINAROVIČOVÁ
S láskou spomíname. Dcéry Beata, Kveta, vnuci Janko s nevestou Angelikou a Danko.
 
  Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 25. 2. 2010 uplynuli 2 roky, čo nás vo veku 47 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, manželka
Marta PULŠČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím s nami tichú spomienku. Manžel Ondrej, synovia Andrej, Michal
Očiam si odišla, v srdci si zostala. Dňa 7. 3. 2010 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka, sestra, svokra, babka a prababka
Juliana GALGÓCIOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej so smútiacou rodinou venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 30. 3. 2010 uplynie 13 rokov čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko
Ján BELANSKÝ.
S úctou a láskou spomína dcéra a syn s rodinami.
Už len kyticu ruží z lásky Ti môžeme na hrob dať, za všetko krásne Ti ďakovať a s láskou v srdci spomínať. Odišla si tíško už niet Ťa medzi nami, v našich srdciach žiješ spomienkami. 31. 3. 2010 si pripomíname 9. výročie smrti našej drahej manželky, mamičky a babičky
Veroniky WITTGRUBEROVEJ.
S láskou spomínajú manžel Jozef, dcéry Viera a Ľubica s rodinami.
 
  28. marec 1920 bol dňom, keď sa pred deväťdesiatimi rokmi narodil
Vladimír MILKO,
ktorý svojich najbližších opustil 25. marca 2008. Na svojho otca, dedka a pradedka s láskou a úctou spomínajú dcéry Veronika, Gabika, Anka, Janka, Martuška, Esterka a syn Ivan s rodinami.