Činnosť a plány Akadémie tretieho veku

Marec 2010 / Prečítané 1190 krát
   Akadémia tretieho veku v Pezinku (ATV) vyvíja už tretí rok bohatú činnosť, ktorá sa stretáva s veľkým záujmom seniorov z Pezinka a okolia a stále sa rozširuje. Spomeňme aspoň niektoré jej aktivity a plány.
V stredu 3. februára 2010 sa konalo v malej sále Kultúrneho domu otvorenie letného semestra. Hodnotila sa doterajšia činnosť a hovorilo o príprave ďalších podujatí. Absolventi druhého ročníka budú mať 28. apríla 2010 promócie. Z diplomových prác absolventov chceme opäť spracovať podobnú brožúrku ako boli vlani „Nestarnúci seniori“ nielen pre absolventov, ale i pre širšiu verejnosť, tentoraz s názvom „Mesto seniorom – seniori mestu“. Realizácia závisí od finančných možností. Vlani podporila túto myšlienka nadácia REVIA.
   Pre 4. ročník od septembra 2010 sa rokuje o príprave odborov Keramika, Počítače, Dejiny hudby, prípadne aj Dejiny Uhorska alebo Európy, možno pedagogiky, alebo techniky či iné a taktiež jazykových kurzov angličtiny a esperanta. Ich otvorenie závisí nielen od nájdenia a ochoty prednášateľov, ale i záujmu seniorov. Náklady môžu mať rôznu výšku, napr. pre odbor keramika bude zrejme potrebné hradiť okrem honorára prednášateľov a majstrov odborného výcviku aj materiál, energie a prenájom priestorov, preto zápisné bude možno vyššie ako pri iných odboroch. Po skončení rokovaní budeme o podrobnostiach informovať v časopise PEZINČAN, v televízii a na výveske na Mestskom úrade.
   Vhodnou formou prezentácie zámerov pre budúcnosť sa ukázali mimoriadne prednášky pre širokú verejnosť. Vlani to bola ukážka s témou prírodné liečivá a aj vďaka nej sa v septembri na tento nový študijný odbor prihlásilo vyše 50 záujemcov. Tento semester bola ukážka zámerov z dejín hudby, ktorá bola tiež mimoriadne zaujímavá a účastníci si vyžiadali jej pokračovanie 12. mája 2010, opätovne v salóniku Kultúrneho domu. Ďalšia mimoriadna prednáška s témou regenerácia psychofyzických síl seniorov v marci sa taktiež stretla s veľkým záujmom.
  Činnosť ATV je možná vďaka ochote riaditeľov a vedenia školy na Fándlyho ulici a Na bielenisku, ako aj pracovníkov Pezinského kultúrneho centra, ale vyvíjame aj vlastnú iniciatívu. Z nadácie „Zelená pre seniorov“ sme získali prostriedky na kúpu vlastného dataprojektora a počítača, ktorý bol nedávno nainštalovaný v Základnej škole Na bielenisku. V budúcnosti bude pravdepodobne umiestnený v rekonštruovaných priestoroch klubu dôchodcov na Kollárovej ulici (v bývalej jedálni školy na Holubyho ulici). Okrem toho máme prísľub ďalších počítačov z dvoch fakúlt v Trnave, na ktorých bude môcť prebiehať aj výučba počítačovej gramotnosti, o ktorú je medzi seniormi stále veľký záujem. Počítače budú potom sprístupnené aj v čase mimo vyučovacích hodín s možnosťou využitia internetu. Chceme využiť aj skúsenosti z iných miest, kde mladí učia starších (vnuci starých rodičov), čo považujeme za veľmi zaujímavý a užitočný spôsob realizácie medzigeneračných vzťahov.
   V súčasnosti je vypísané druhé kolo grantových žiadostí nadácie Orange s názvom „Zelená pre seniorov“, kde sa uchádzame tiež o podporu ďalších zámerov ATV – ale o ich obsahu budeme radšej informovať, až keď budeme úspešní, aby sme ich „nezakríkli“.
   Vhodným a lákavým doplnkom spoločenských aktivít pre seniorov sa ukázali aj odborné exkurzie. V minulosti boli zamerané na návštevu energetických podnikov (Jaslovské Bohunice, Gabčikovo, Čierny Váh, Mochovce) a kultúrnych pamiatok (Banská Štiavnica, Trnava a dve výstavy výtvarného umenia v Budapešti). Posledná smerovala na výstavu impresionistov „Od Degasa po Picassa“.
   V máji sa pripravuje exkurzia na Baťov kanál medzi Skalicou a Strážnicou, na jeseň je zámer cestovať okolo Neziderského jazera do Neusiedlu am See a kaštieľa Esterházyovcov vo Fertőde, nazývaného aj „maďarský Versailles“. Ďalším zámerom je návšteva Mosonmagyaróváru a kláštora Pannonhalma, iné exkurzie sa môžu uskutočniť podľa návrhov záujemcov nielen do miest, ale i do rôznych podnikov v okolí (Modra, Stupava, Sereď, Hlohovec, atď.). Zahraničné cesty organizuje cestovná agentúra EUROSAND, náklady si financujú účastníci spravidla sami, ale napr. vstupenky na poslednú výstavu v Budapešti boli pre študentov ATV uhradené z kultúrneho fondu mesta.
   Z nových aktivít ATV treba ešte spomenúť návštevu divadelného prestavenia Ženský zákon v novej budove SND v Bratislave s poprednými slovenskými hercami za veľmi prijateľnú cenu 3 €. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 18. apríla. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u vedúcich študijných odborov do 9. 4. 2010. V prípade záujmu možno zorganizovať aj dopravu autobusom.
   Od septembra 2010 bude novou koordinátorkou RNDr. Jaroslava Trubenová, PhD., ktorá chce nielen organizovať výučbu, ale zriadiť aj webovú stránku a realizovať ďalšie nápady na rozšírenie a skvalitňovanie činnosti ATV. Bude o nich informovať pri otvorení 4. ročníka. Zápis bude prebiehať začiatkom septembra, imatrikulácia nových študentov je plánovaná na 29. 9. 2010. O všetkých pripravovaných podujatiach budeme včas informovať.


Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD.,  koordinátor ATV
 

Ohodnoťte článok: