AD: Využívame dostatočne fondy EÚ? (Pezinčan č. 2/2010)

Marec 2010 / Prečítané 1431 krát
   So záujmom som si prečítal príspevok o čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ v minulom čísle Pezinčana a dovoľujem si reagovať naň niekoľkými poznámkami.
   Hneď na začiatok som presvedčený, že naše mesto dostatočne využíva možnosti na čerpanie peňazí, a to nielen z fondov Európskej únie, ale aj ostatných grantov a fondov. Uznávam, že je našou chybou, že o tom pravidelne a dostatočne neinformujeme v médiách. Práve spomínané Malacky majú na svojej webovej stránke zoznam všetkých projektov, aj tých, v ktorých neboli úspešní. Na tomto mieste chcem však upozorniť na riziko, ktoré si možno mnohí ani neuvedomujú, tým je finančné krytie alebo kofinancovanie a to aj tých akcií, ktoré boli neúspešné (nebol na ne schválený grant). Uvediem príklad: Pred niekoľkými rokmi sme sa uchádzali o grant 60 mil. korún na rekonštrukciu tzv. Mestského domu na Holubyho ul. č.22. Podmienkou bola projektová dokumentácia a stavebné povolenie. Zaplatili sme viac ako 2 mil. Sk z rozpočtu mesta, no projekt nebol vybraný.
   BSK uprednostnilo Synagógu v Senci, ktorej rekonštrukcia sa nakoniec tiež nerealizovala. Neskoršie už žiadne iné možnosti získať peniaze z EÚ neboli, hoci sme sa ich pokúšali ešte získať, dokonca spolu s našimi zahraničnými partnermi.
   Ďalším príkladom zo súčasnosti je komplexná rekonštrukcia Záhradnej ulice. Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu v hodnote 53 887 eur. Bez PD a stavebného povolenia nemôžete totiž žiadať o žiadny grant. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v Programovom manuáli uviedlo oprávnené a neoprávnené položky. Finálny limit na celú rekonštrukciu, teda cestu, chodníky, parkoviská, zeleň, verejné osvetlenie a kontajnerové stanovištia bol 800 000 €. Ministerstvo uznalo za oprávnené položky len osvetlenie, chodníky, zeleň a mobiliár v sume 275 tisíc eur. Ostatné, teda viac ako 518 tisíc eur, musí mesto zaplatiť zo svojho rozpočtu alebo si zobrať úver, čo výrazne ovplyvní tohtoročný rozpočet. Stáli sme pred otázkou priam hamletovskou: Ísť či neísť do toho? Vedenie mesta i občania, s ktorými sme mali niekoľko verejných zhromaždení, rozhodli, že do toho pôjdeme i za cenu, že väčšiu časť realizácie zaplatí mesto.
   K informácii o Malackách a ich dvadsať miliónovom grante len toľko: Realita je taká, že 13 miliónov eur je grant EÚ na vybudovanie splaškovej kanalizácie v meste (budované spolu s BVS), 6 miliónov je príspevok zo ŠFRB na bývanie a zbytok predstavujú drobné projekty, ktoré majú uverejnené aj na svojej webovej stránke.
   Na záver aspoň trocha štatistiky: Mesto Pezinok má doteraz schválených a zrealizovaných 21 projektov, neschválených bolo 11 a na vyhodnotenie čakajú štyri projekty. Okrem toho sme boli partnermi pri viac ako 20 projektoch (ako napr. Národný salón vín, projekty v partnerských mestách v zahraničí a ďalšie).
 

Oliver Solga, primátor
 

Ohodnoťte článok: