Zabezpečte deratizáciu

Marec 2010 / Prečítané 1788 krát
   V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 majú vlastníci pozemkov a stavieb na území mesta Pezinka povinnosť vykonať každoročne od 1. do 30. apríla celoplošnú deratizáciu.

Vlastníci nehnuteľností sú povinní:

 udržiavať nehnuteľnosti v čistote podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; odstraňovať z nich odpady, ktoré môžu byť zdrojom obživy pre epidemiologicky závažné hlodavce a iné živočíchy.
   Vlastník malej nehnuteľnosti (rod. dom, chata) môže deratizáciu vykonať aj sám, ale musí sa pri kontrole preukázať dokladom o nákupe deratizačného prípravku.
   Kontrolu plnenia povinnosti vykoná mesto prostredníctvom kompetentných pracovníkov MsÚ v spolupráci so štátnym okresným hygienikom.
 
(ku)
 

Ohodnoťte článok: