Spomíname

Február 2010 / Prečítané 2205 krát
Dňa 22. februára bolo tomu už 5 r. že nás navždy opustila naša milovaná dcérka
Ľudmila CEHLÁROVÁ.
S láskou spomína na ňu mama, manžel, brat s rodinou. Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.
  Dňa 6. 2. 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustila manželka, mama a babka
Gabriela TOMAŠOVIČOVÁ.
S láskou spomína manžel Ján a dcéra Katarína s rodinou.
Dňa 2. 2. 2010 uplynul rok čo nás navždy opustila matka a babka
Zita TOMAŠOVIČOVÁ.
S láskou spomínajú syn Ján a vnučka Katarína s rodinou. Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.
 
  Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ. Dňa 28. februára 2010 uplynie 8 bolestných rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor, deduško a staviteľ
Stanislav MIŠKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.
Odišla si tíško a niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 11. 2. 2010 sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás opustila naša drahá manželka, mamička a babička
Anastázia BOHÚŇOVÁ,
rod. Kothajová.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím spolu s nami tichú spomienku. Manžel Cyril a deti s rodinami.
 
  Dňa 11. 2. 2010 uplynulo 19 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko
Milan HRANICKÝ.
Spomína manželka a deti s rodinami.
Dňa 15. 2. 2010 sme si s úctou pripomenuli nedožitých 95 rokov nášho drahého otca a dedka
Vincenta ČAJKOVIČA.
 
  Dňa 15. 1. 2010 sme si pripomenuli 11. výročie, kedy nás náhle opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Pavel ŠINKOVIC.
S láskou spomína manželka, synovia a dcéry s rodinami.
S láskou stále spomíname na nášho drahého manžela a otca
Rudolfa GUŠTAFÍKA,
od smrti ktorého dňa 13. jan. 2010 uplynulo 10 rokov. Manželka Mária a 3 synovia.
 
  Nezomrel ten, kto ostáva v srdci.
Dňa 25. 2. 2010 sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef DURDOVANSKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Manželka, syn a dcéra s rodinami.
Dňa 15. 1. 2010 uplynul rok čo nás náhle opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Alojzia SLOVÁČKOVÁ
rod. Matejkovičová.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 10. 2. 2010 sme si pripomenuli 3. výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Jozefa ZÁRUBU.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu s nami tichú spomienku. Manželka, dcéry s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 18. 2. 2010 sme si pripomenuli 1. výročie od úmrtia našej drahej mamičky, babičky a prababičky
Márie ŠARMÍROVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Deti s rodinami.
 
  Dňa 6. 2. uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil
Jozef WITTGRÚBER
z Pezinka. S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 28. 3. 2010 si pripomenieme 3. výročie úmrtia môjho manžela
Jozefa SCHÖNA.
S láskou spomína manželka Anka a jej syn Marián. Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku. Ďakujeme.
 
  Dňa 17. 2. 2010 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec
Jozef SCHNIRTCZ.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.
Spomienky na teba ostanú navždy živé. Dňa 16. marca uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka a mama
Žofia JANÁSOVÁ.
S láskou spomínajú manžel, deti s rodi
 
  Dňa 22.2. 2010 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila drahá mama,babka, prababka
Julianna ROŠOVÁ.
S láskou spomínajú. Dcéry s rodinami.
Dňa 28. 2. 2010 uplynie 10 smutných rokov od chvíle, keď nás navždy opustil bez rozlúčky náš manžel, otec a dedko
Jozef KRASŇANSKÝ
z Grinavy. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 18.1. 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá mama,babka
Janka MINAROVIČOVÁ.
S láskou spomíname. Dcéry Beata, Kveta, vnuci Janko s nevestou Angelikou a Danko.
Milovali sme ju a ona milovala nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas. Dňa 8. 3. 2010 uplynú 4 roky, čo nás náhle opustila naša milovaná manželka, mamička, babka, sestra a švagrina
Štefánia KADLIČKOVÁ.
S láskou a bolesťou v srdci spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 1. 2. 2010 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Jána FEDERLU.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodina
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali. Dňa 19. 3. 2010 uplynie 20 rokov od smrti nášho drahého manžela, ocka a deduška
Pavla RADIMÁKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 

Ohodnoťte článok: