Reakcia Mesta Pezinok na obsah letáku o skládke

Február 2010 / Prečítané 1282 krát
  Mesto Pezinok týmto reaguje na informácie ohľadne prevádzkovania skládky odpadov v Novej jame uverejnené v letáku, ktorý bol vložený v regionálnom týždenníku Pezinsko č.4 zo dňa 29. 1. 2010.
   Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že Mestu Pezinok nie je zrejmé, z akého dôvodu je v spodnej časti tohto letáku uvedená spoločnosť EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a.s. Z jej správania totiž možno usúdiť, že sa naďalej nepovažuje za prevádzkovateľa skládky odpadov, keď dňa 16.3.2008 údajne uzavrela so spoločnosťou BRICORP DEVELOPMENT, s. r. o. zmluvu, na základe ktorej sa mala táto spoločnosť stať právnym nástupcom a súčasne novým prevádzkovateľom skládky odpadov. Rovnako to možno usúdiť aj zo správania spoločnosti BRICORP DEVELOPMENT, s.r.o., ktorá s odkazom na uvedenú zmluvu listom zo dňa 6. 11. 2009 oznámila Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu, ako aj príslušnému orgánu, že od 28. 10. 2009 je novým prevádzkovateľom skládky.
   Ako vyplýva aj z tohto letáku v súčasnosti je skládka odpadov v Novej jame zavážaná odpadmi, t.j. je prevádzkovaná. Podľa názoru Mesta Pezinok je však prevádzkovanie skládky odpadov protizákonné, keďže na takúto činnosť neexistuje zákonné povolenie. Pôvodné povolenie na prevádzkovanie skládky odpadov, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát a ktoré následne potvrdila Slovenská inšpekcia životného prostredia – Ústredie, v konaní na druhom stupni, bolo totiž právoplatne zrušené rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28. 5. 2009. Na základe ústavných sťažností podaných spoločnosťou Ekologická skládka, a. s. Ústavný súd SR odložil vykonateľnosť tohto rozsudku, pričom týmto nebola dotknutá jeho právoplatnosť.Práve v dôsledku pretrvávajúcej právoplatnosti rozsudok Najvyššieho súdu SR naďalej platí a teda naďalej je zrušené povolenie na prevádzkovanie skládky odpadov v Novej jame. Na základe pôvodného povolenia by teda, podľa nášho právneho názoru, bolo možné prevádzkovať skládku odpadov len v prípade, ak by bol rozsudok Najvyššieho súdu SR právoplatne zrušený Ústavným súdom SR, čo sa však zatiaľ nestalo.
   Pokiaľ ide o sumu 17 558,17 eur, uvedenú v letáku, ktorú zaplatila spoločnosť BRICORP DEVELOPMENT, s. r. o. na bankový účet Mesta Pezinok z dôvodu ukladania odpadu na skládku odpadov, táto bola obratom vrátená spoločnosti BRICORP DEVELOPMENT, s.r.o. Keďže podľa názoru Mesta Pezinok spoločnosť Bricorp Development, s.r.o., prevádzkuje skládku odpadov v rozpore so zákonom, prijatím takejto platby by sa Mesto Pezinok neoprávnene obohatilo.
   Taktiež je nepravdivé tvrdenie v predmetnom letáku, že môže byť v dôsledku vyššie uvedenej platby vykonanej spoločnosťou Bricorp Development, s. r. o. občanom odpustený poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu. Povinnosť poplatníka platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyplýva priamo zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zákon oprávňuje obec, aby všeobecne záväzným nariadením upravila výnimočné prípady, v ktorých takúto povinnosť poplatníkovi odpustí. Nepripúšťa však, aby v tomto prípade zaplatil za poplatníka tento poplatok niekto iný.
 
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
 

Ohodnoťte článok: