Informácie BSK

Február 2010 / Prečítané 1175 krát
  Prvé pracovné zasadanie poslancov Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo v piatok 22. januára. Popri voľbe troch podpredsedov a rozdelení poslancov do komisií sa venova
lo najmä riešeniu situácie, ktorá vznikla okolo prevodov pozemkov na výstavbu multifunkčnej športovej haly v Bratislave – Petržalke. Problém, ktorý bol medializovaný už aj v minulosti, sa teraz dotýka prenájmu majetku inej spoločnosti a tiež nezvratných zmien, ktoré vedenie spoločnosti vykonalo už po voľbách, v čase tesne pred zložením sľubu nového predsedu BSK Pavla Freša. Jeho podmienkou je, aby sa deväťhektárový pozemok v cene 20 mil. eur vrátil bez záväzkov naspäť do majetku BSK. Predsedkyňa správnej rady a bývalá podpredsedníčka BSK Monika Flašíková – Beňová obhajovala svoj doterajší postup ako nutný pre získanie finančných prostriedkov na výstavbu objektov. Realita bola však taká, že ak by BSK chcel akýmkoľvek spôsobom narábať so svojim majetkom, musel by mať k tomu súhlas aj menšinového akcionára, ktorý vlastní 7 percent majetku. Väčšina poslancov poukazovala na fakt, že napriek tomu, že nebol porušený zákon, bolo neetické podpisovať zmluvy tesne pred nástupom nového vedenia. O rozhodnutiach nebol informovaný ani predseda dozornej rady M. Ftáčnik.
   Na rokovaní zazneli aj mnohé kritické konštatovania na adresu bývalého vedenia úradu vo veci neodborného odovzania agendy úradu, nekompletnej dokumentácie a neuhradených faktúr za rok 2009 vo výške 1 mil. eur. Poslanci boli informovaní aj o znížení počtu pracovníkov BSK o päť percent.
   Z našich zástupcov bol poslanec Oliver Solga zvolený za podpredsedu komisie pre regionálny rozvoj, územné plánovanie a životné prostredie a poslanec René Bílik do komisií pre školstvo, šport a mládež, do komisie kultúry, komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu a komisie mandátovej.
   Ďalšie zasadanie zastupiteľstva BSK bolo 26. februára, po uzávierke tohto čísla.
(r)