Mesto Pezinok vyhlasuje

Február 2010 / Prečítané 1510 krát
Mesto Pezinok
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom
nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Pezinku na prízemí budovy Starej Radnice v centre mesta na ul. M. R. Štefánika 1, so vstupom z ul. M. R. Štefánika, konkrétne:
miestnosť č. 113 o podlahovej ploche 47,90 m2

Podmienky:

1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
- účel nájmu
- požadovaná minimálna výška nájmu je 100 eur/m2/rok
- ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby „eur/m2/rok“ v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady
- doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity

2. Ohliadka prenajímaného priestoru je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je ref. správy majetku MsÚ v Pezinku, č. t. 033/6901176.

3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby), a výrazné označenie heslom „VK Stará radnica miestnosť č. 113

4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 8. 3. 2010 o 15,00 hod.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.

6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.

7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.

8. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci:
- vykonania ohliadky nebytového priestoru na: Katarína Miháliková, č. t. 033/6901176, obhliadka sa bude uskutočňovať po vzájomnej dohode
- organizačných na: Mgr. Gottschallovú, ved. majetkovoprávneho odd., organizátor súťaže, č. t. 033/6901121, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk .
 
Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

Ohodnoťte článok: