Občania triedia odpad zodpovednejšie

Február 2010 / Prečítané 1367 krát
  Je potešiteľné, že obyvatelia Pezinka v porovnaní s minulými rokmi triedia odpad čoraz zodpovednejšie. Nielen absolútne množstvo separátov je od roku 1993 najväčšie (2051,90 t papiera, skla, biologického odpadu, plastov a nebezpečných odpadov). Množstvo 90,09 kg na jedného obyvateľa je najlepší výsledok v histórii triedenia odpadu v Pezinku. V minulých rokoch prispeli k triedeniu aj školy. Kvôli kríze si našli minulý rok odberateľov mimo Pezinka.
   Výsledky zberu jasne ukazujú, že zberné miesto nebezpečných odpadov na Šenkvickej ulici č. 12, spravované firmou Petmas s. r. o., využíva čoraz viac občanov. Minulý rok sem doniesli takmer 70 ton nebezpečného odpadu a pneumatík.
   Na skládku do Dubovej sa odviezlo 6162,14 t zvyšného netriedeného odpadu z nádob pri rodinných domoch a kontajnerov, t. j. každý obyvateľ Pezinka vyprodukoval za rok 266,39 t netriedeného odpadu, čo je na úrovni predchádzajúcich rokov.
   Objemného odpadu z vysýpania uličných košov, z jarného a jesenného upratovania a z upratovania nelegálnych skládok sa odviezlo na skládku do Dubovej v množstve 970,74 t. Je to podstatne menej ako v uplynulých rokoch (napr. v r. 2008 to bolo 1646,44 t). Je to najmä vďaka tomu, že jesenné upratovanie sa robilo donáškovým spôsobom na jedno miesto s nepretržitým dozorom. Tým sa zabránilo donášaniu odpadu firmám a obyvateľom z iných obcí.
 
( OM-OŽP)