Spoločný zápis detí do materských škôl na školský rok 2010/2011

Január 2010 / Prečítané 1497 krát
   Podľa ust. § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
žiadosti na prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok (MŠ: Bystrická 1, gen. Pekníka 2, Svätoplukova 51, Vajanského 16, Za hradbami1, Záhradná 34) a do ZŠ s MŠ (Orešie 3) na šk. r. 2010/2010 sa budú prijímať dňa 18. marca 2010 na Mestskom úrade, Radničné nám. č. 7, Pezinok, v zasadacej sieni č. 12 na 1. poschodí, v čase 8,00 h. – 11,00 h. a 14,00 h. – 17,00 h.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty:
- vyplnený formulár „Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2010/2011“, na ktorom lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ, dvojmo (originál a 1 kópiu). Formuláre
„žiadosti“ sú k dispozícii od 1. 2. 2010 vo všetkých MŠ, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu, na www.pezinok.sk . Na žiadosti rodič môže uviesť viac materských škôl.
-ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
- rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
- občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ:
- dieťa dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s odloženou školskou dochádzkou a dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ďalšie kritériá prijatia dieťaťa do MŠ:
- trvalý pobyt v meste Pezinok (Uznesenie MsZ č.1-50/2008 ods. b)
- dieťa v kalendárnom roku prijatia dovŕši najmenej 3 roky
- rodičia dieťa sú zamestnaní (odporúča sa predložiť potvrdenie od zamestnávateľa)
- o dieťa sa stará osamelý rodič
- dieťa zo sociálne slabej rodiny, na základe odporučenia Odd. školstva a sociálnych vecí MsÚ v Pezinku
 
(msú)

Ohodnoťte článok: