Viac informácií o rozpočte mesta

Január 2010 / Prečítané 1190 krát
  Na poslednom vlaňajšom rokovaní Mestského zastupiteľstva 11. decembra bol uznesením č. 1    – 228/2009 schválený rozpočet mesta na rok 2010 ako aj viacročný (nezáväzný) rozpočet na roky 2010, 2011 a 2012.
   Okrem rozpočtu zostaveného v štruktúre na rozpočet bežný, kapitálový a finančné operácie v členení na funkčnú klasifikáciu sa zostavoval aj programový rozpočet. Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť a vynakladanie rozpočtových prostriedkov.
   Na základe viacerých poslaneckých návrhov bol predložený návrh rozpočtu upravovaný a schválený ako vyrovnaný. Keďže z dôvodov výpadku podielových daní počas roku 2009 sa museli pozastaviť niektoré investičné akcie, bola schválená pripomienka o prednostnom realizovaní investičných akcií z roku 2009, keď bude známa predbežná informácia o výške výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2009.
   Konkrétnejší rozpis rozpočtu Mesta Pezinok podľa funkčnej klasifikácie je uverejnený na stránke www.pezinok.sk  v navigácii „samospráva“.
 
Janka Sandtnerová,  vedúca ekonomického oddelenia
 
Schválený rozpočet Mesta Pezinok na rok 2010 (vEURO)
Celkové príjmy 16 689 575  
   bežné príjmy 11 182 987 67,0%
   kapitálové príjmy 5 462 332 32,7%
   fin. operácie 44 256 0,3%
     
Celkové výdavky 16 689 575  
   bežné výdavky 11 228 585 68,2%
   kapitálové výdavky 5 285 811 31,7%
   fin. operácie 175 179 0,1%
 
Podiel bežných a kapitálových výdavkov podľa programov:
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola
 23,92%
Propagácia a marketing 1,28%
Interné služby 4,91%
Služby občanom 1,12%
Bezpečnosť 4,58%
Odpadové hospodárstvo 6,67%
Komunikácie 4,74%
Doprava 0,06%
Vzdelávanie 30,23%
Šport 3,12%
Kultúra 2,35%
Prostredie pre život 4,02%
Sociálna starostlivosť 4,68%
Bývanie 0,14%
Administratíva 7,00%
Finančné výdavkové operácie 1,05%
Bežné a kapitálové výdavky spolu 100%

Ohodnoťte článok: