Spomíname

Január 2010 / Prečítané 2041 krát
15. 1. 2010 sme si pripomenuli 64. nedožité narodeniny
nášho drahého
Ivana PESSELA.
Na hrob prikladáme zopár ruží a s láskou spomíname. Matka, manželka, deti a súrodenci s rodinami.
 
Dňa 18. 1. 2010 sme si pripomenuli 5. výročie od smrti nášho manžela, otca, dedka, pradedka
Štefana STAŇA
a dňa 16. 12. 2009 uplynul rok, čo nás opustila naša drahá dcéra, sestra a manželka
Helenka  KUBRICKÁ.
S láskou na nich spomína celá rodina. Za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste ich poznali, ďakujeme.
Dňa 22. 1. 2010 sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka a babka
Hermínka SKOVAJSOVÁ.
S láskou spomína manžel, syn s rodinou a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme všetkým.
 
  Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. Márne ju naše oči všade hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdcia bude stále žiť. Dňa 9. 12. 2009 uplynul rok, čo nás náhle opustila naša milovaná manželka, mamička, sestra a švagriná
Ivetka DOKTORÍKOVÁ
rod. Prizbulová.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú mama Anna, manžel Dušan, dcéra Klaudia, syn Dušan, sestry a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 14.1.2010 sme si pripomenuli 20. výročie smrti nášho milovaného otca a dedka
Michala JURIŠA
z Cajle. Neplačte a nechajte ma v kľude spať, i bez sĺz možno spomínať. Nebolo mi dopriate s vami byť, nebolo lieku, aby som mohol ďalej žiť. So žiaľom v srdci spomínajú synovia Michal, Stanislav, Marian, Milan, Dušan a dcéra Eva s rodinami.
 
  Utíchol tvoj hlas, srdce prestalo biť a my už len so spomienkou musíme žiť. Dňa 8. 1. 2010 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama a babka
Elena  LOIPERSBERGEROVÁ.
S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.
So slzami v očiach a smútkom v srdci sme si dňa 29. 12. 2009 pripomenuli 22. výročie smrti nášho milovaného
Jozefa REICHBAUERA.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a synovia s rodinami.
 
  Tak náhle odišla duša tvoja, nestihol si povedať ani zbohom, rodina moja. Jediná nádej našu bolesť hojí, že tvoja duša všade s nami chodí a pán Boh, až príde čas, nás znovu spojí.
Dňa 2. 1. 2009 uplynul rok od úmrtia manžela a otca
Jána BARINYHO.
Manželka, syn Ján a dcéra Ingrid s rodinami.
Smútime, no necháme Ťa tíško spať, čo bolo súdené, muselo sa stať. Dňa 3. januára 2010 uplynuli 3 roky čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Karol LISÝ.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku!
 
  Dňa 10.1.2010 sme si pripomenuli 5. výročie smrti
Agneše TRNKOVEJ.
S láskou spomínajú manžel, synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosíme, tichú spomienku.
Dňa 16. 12. 2009 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý, milovaný syn, otec, brat
Marek ŠURAN.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 2. 1. 2010 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Jaroslav ŠINDLER.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 30. 12. 2009 uplynul rok čo nás opustil náš drahý otec a dedko
Jozef JAJCAJ.
Spomínajú dcéry a ostatná rodina.
 
  Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo predtým. Už niet návratu, ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k tebe
zavedie. V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, čo ťa milovali.

Dňa 21. 2. 2010 sme si pripomenuli nedožité 62. narodeniny a 11. júna si pripomenieme 3. výročie smrti milovaného
Janka BEĎAČA.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú priateľka Jana s rodinou a deti Robo, Rado a Janka s rodinami.
Dňa 17. 1. 2010 uplynulo 15 rokov čo nás navždy opustila naša drahá manželka, babka a prababka
Anna KRČÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína manžel, deti s rodinami.
 
  Dňa 30. 1. 2010 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Vladimír KLIMO
a 1. 2. 2010 si pripomenieme jeho nedožité 70. narodeniny. S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami, sestra, brat a ostatná rodina.

Ohodnoťte článok: