Taký bol rok 2009 u hasičov

Január 2010 / Prečítané 1197 krát
   Ani rok 2009 sa veľmi nelíšil od tých predchádzajúcich. Príslušníci Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru zasahovali pri 247 požiaroch, 436 technických zásahoch, 18 ekologických udalostiach, zúčastnili sa 17 cvičení ale aj v 56 prípadoch jednotka vyšla zbytočne kvôli planým poplachom. Pri požiaroch vznikla škoda 664 723 €, ale rýchlym a účinným zásahom boli uchránené hodnoty vo výške 1 325 908 €. Príslušníci hasičských jednotiek v Pezinku a v Senci profesionálnym zásahom zachránili 328 osôb (PK 138, SC 190). Pri požiaroch neboli usmrtené osoby a 9 osôb bolo zachránených.
   Napriek snahe príslušníkov oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Pezinku, ktorí niekoľkokrát vyzývali občanov prostredníctvom obecných a mestských rozhlasov , miestnych časopisov a TV Pezinok, aby nezakladali oheň v prírode a nevypaľovali porasty, práve toto bolo najčastejšou príčinou požiarov. Rok 2009 sa v počte požiarov v prírodnom prostredí veľmi nelíšil od predchádzajúcich rokov. Veľká pozornosť bola venovaná preventívnym opatreniam k zabezpečeniu ochrany lesov pred požiarmi o čom svedčí i nízky počet lesných požiarov (3). Pomerne vysoký podiel majú požiare budov pre bývanie a ubytovanie. Požiarov v týchto objektov je stále viac a je to problém celoslovenský, preto Prezídium HaZZ SR v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou vydalo preventívno-výchovnú a informačnú príručku „Bývate bezpečne? U vás horieť nemusí!“ Príručka bola prostredníctvom správcovských spoločností distribuovaná do väčšiny domácností.
   Pri všetkých udalostiach, pri ktorých zasahovali príslušníci, museli vykonávať rôzne druhy štandardných činností, čo naznačuje neustále narastanie intenzity prác pri jednotlivých zásahoch, fyzickej a psychickej záťaže v zdraviu škodlivom prostredí. Aby príslušníci pohotovejšie zdolávali takúto záťaž, absolvovali v priebehu roka niekoľko taktických cvičení (únik ropných látok v spolupráci s Transpetrolom, a. s., likvidácia požiaru veľkokapacitného skladovacieho objektu, záchrana a evakuácia osôb pri požiari veľkého obchodného centra – OC Hypernova, účasť na taktickom cvičení SND v Bratislave, úniku ropnej látky na vodnej hladine, záchrana osôb na zamrznutých vodných plochách, potápanie pod ľadom a pod.) a zvyšovali si fyzickú zdatnosť fyzickou prípravou.
   Dôležitou činnosťou okresného riaditeľstva je požiarna prevencia. Na oddelení požiarnej prevencie pracuje päť príslušníkov, ktorí vykonávajú kontrolnú činnosť u právnických a podnikajúcich fyzických osôb, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzujú dokumentáciu stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňujú sa kolaudačných konaní a vykonávajú preventívno-výchovnú činnosť. Za obdobie roka vykonali príslušníci oddelenia požiarnej prevencie spolu 262 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1823 nedostatkov. Za porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi bolo uložených päť pokút právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, tri blokové pokút občanom a riešených bolo 5 priestupkov.
   Prajeme všetkým občanom do nového roka všetko dobré a aby sme sa počas neho stretávali pri príjemnejších udalostiach ako sú požiare a iné nehody.
 
pplk. Ing. Orlická

Ohodnoťte článok: