Zápis žiakov do 1. ročníka

Január 2010 / Prečítané 1095 krát
   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2010/2011 sa bude konať na základných školách v Pezinku v zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 13/2008 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v dňoch 11. a 12. februára 2010 od 15.00 h. do 18.00 h.
   Zápis do škôl odporúčam uskutočniť v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 12/2007 nasledovne;

Základná škola v Pezinku, Fándlyho 11 - školský obvod - ulice: 1.mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Král'a, Gorkého, Hviezdoslavova, Komenského, Kukučínova, Majakovského, Mierová, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulaková, SNP od čísla 23 vyššie, Tolstého, Vajanského, Za koníčkom;

Základná škola v Pezinku, Kupeckého ulica 74 - školský obvod - ulice: Farská, Fortna, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Kuzmányho, Radničné námestie, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Potočná, Rázusova, Reisinger, Richarda Rétiho, Schaubmarova, SNP č. 1 - 22, Suvorovova, Svätoplukova, Šancová, Št. Polkorába, Tehelná, Vinohradnícka cesta, Za hradbami, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova;

Základná škola v Pezinku, Na bielenisku 2 - školský obvod - ulice: Baba, Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F.P.Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Hroznová, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.Jaroša, Kučišdorfská dolina, L. Novomeského, Lesnícka, Malacká cesta, Markušova, Muškátová, Na bielenisku, Nálepkova, Natalin dvor, Panholec, Pod kalváriou, Pod lipou, Rulandská, Sama Chalupku, Senecká, Silvánová, Sládkovičova, Slnečná, Stupy, Šafárikova, Šenkvická cesta, Švermova, Topol'ová, Trnavská, Záhumenice, Zumberská;

Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie 3 - školský obvod - ulice: Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nová, Obchodná, Okružná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Slnečné údolie, Štúrova, Talihov dvor, Trnková, Vincúrska, Vinice, Viničianska cesta, Za dráhou, Za panskou záhradou, Železničná.

   Zákonný zástupca diet'at'a je povinný prihlásiť dieťa, ktoré k 31.8.2010 dosiahne vek 6 rokov na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije. V prípade, že dieťa má dvojité občianstvo, rodič tak urobiť' nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy.
   Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list diet'at'a. V prípade zdravotne postihnutého diet'at'a treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
 
Mgr. Oliver SOLGA, primátor
 

Ohodnoťte článok: