Obchodná verejná súťaž

Január 2010 / Prečítané 1139 krát
MESTO PEZINOK
 
predá formou obchodnej verejnej súťaže spoluvlastnícky podiel na budove na ul. M. R. Štefánika č. 10 vo veľkosti 2091,81 m2, aj s príslušným pozemkom.
 
   Z hľadiska územného plánu Mesta Pezinok je táto plocha prednostne určená pre funkcie základnej a vyššej vybavenosti komerčného zamerania, avšak podľa doplnkovej a prípustnej funkcie je možné budovu využiť napríklad na účely skupinového bývania, resp. prechodného ubytovania.
   Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 1 000 000,- €  (slovom: Jedenmilión eur), t. j.
30 126 000,- Sk.
   Znenie podmienok obchodnej verejnej súťaže si môžete pozrieť na www.pezinok.sk , prípadne si ich vyžiadať poštou na adrese: Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, na mailovej adrese: msu@msupezinok.sk , alebo osobne na sekretariáte prednostu MsÚ (1. posch., č. dv. 3).

Ohodnoťte článok: