meny vo vlastníctve nehnuteľností treba ohlásiť do 1. februára 2010

Január 2010 / Prečítané 1230 krát
   Na povinnosti občanov ohľadom dane z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad sme sa spýtali vedúcej ekonomického oddelenia Mestského úradu v Pezinku Ing. Janky Sandtnerovej.

l Pani vedúca, čo by mal občan-daňovník vedieť?
- Pokiaľ daňovník nadobudol do vlastníctva alebo mu zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti do 31. decembra zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, je právnická alebo fyzická osoba povinná túto zmenu ohlásiť správcovi dane – mestskému úradu, do 30 dní od dátumu, kedy táto skutočnosť nastala. Takže termín na posledné zmeny je do 30. januára.
   Keďže termín pripadá na sobotu, presúva sa na 1. februára 2010. Taktiež občania poplatníci poplatku za komunálny odpad, ktorí majú v meste trvalý pobyt, ale sa tu viac ako tri mesiace nepretržite nezdržiavajú, môžu požiadať o oslobodenie od poplatku, k čomu je potrebné doložiť: ak pracujú v zahraničí – kópiu pracovnej zmluvy, ak študujú v zahraničí – potvrdenie o návšteve školy, ak majú prechodný pobyt v inej obci v SR – tak potvrdenie príslušnej obce o zaplatení poplatku za komunálny odpad.

l  Aké sú sadzby daní z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad?
- Sadzby daní z nehnuteľností a všetkých poplatkov na rok 2010 zostávajú nezmenené – sú na úrovni roku 2009. Tieto sú predmetom VZN č. 7/2009, ktoré možno nájsť na internetovej stránke mesta.

l Kto je oslobodený od daní z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad?
- Od daní z nehnuteľnosti a poplatkov za odpad sú oslobodení občania, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi a tento stav v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi preukážu.

l Kedy sa budú vyhotovovať a odovzdávať platobné výmery ?
- Platobné výmery sa začnú vyhotovovať okamžite po zapracovaní všetkých zmien v oblasti daní a poplatkov za komunálny odpad. Mesto aj v tomto roku bude platobné výmery pre fyzické osoby bývajúce v bytových a rodinných domoch a vlastníkom a užívateľom chát odovzdávať proti podpisu priamo na mestskom úrade počas tzv. „dlhého týždňa“ v čase od 8. do 12. marca 2010.
 
 
 (r)

Ohodnoťte článok: