Vyhlásenie literárnej súťaže o Cenu primátora

December 2009 / Prečítané 1322 krát
   Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom vyhlasujú 18. ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinok. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci pezinských základných a študenti stredných škôl alebo tí, ktorí majú v Pezinku trvalé bydlisko. Súťažné práce nie sú obmedzené žánrovo, musia byť pôvodné, môžu mať pôvod v písomných školských prácach.
   Podmienkou zaradenia do hodnotenia je doručenie (osobne alebo poštou) súťažných prác v troch na počítači písaných exemplároch v slovenskom jazyku do 31. 3. 2010 na adresu: Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok.
   Súťaž je anonymná, pri každom texte treba uviesť namiesto mena a adresy heslo. V priloženej zalepenej obálke, označenej rovnakým heslom, sa uvedie meno autora, jeho adresa, dátum narodenia a škola, ktorú navštevuje. Stredoškoláci dopíšu k heslu symbol „SŠ“, žiaci základných škôl symbol „ZŠ“. Obálky s heslami budú otvorené až po vyhodnotení súťaže. Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota vymenovaná primátorom mesta. Súťaž sa hodnotí osobitne v každej kategórii ZŠ a SŠ v žánroch poézia a próza. Novou kategóriou (osobitne pre ZŠ i SŠ) je short story (krátky príbeh). Téma je ľubovoľná, podmienkou je, že súťažný príbeh môže mať maximálne 100 slov.
    Všetky vyhodnotené súťažné práce budú odmenené vecnou cenou. Najlepšie práce budú uverejnené v mesačníku Pezinčan.
   Organizačne súťaž zabezpečuje Daniela Debnárová z Pezinského kultúrneho centra, Holubyho 42, tel. 033/6413933.
 
(ZS)