nformácia o ponuke Pezinských tehelní a. s.

December 2009 / Prečítané 1345 krát
   Spoločnosť Pezinské tehelne a.s. oslovili 25. novembra primátorov a starostov nášho regiónu s ponukou služieb, ktoré predstavujú zneškodňovanie komunálneho a objemového odpadu na skládke Nová jama v Pezinku.V ponuke sa uvádza, že podľa ich zistení by boli ceny pre obyvateľa zhruba o 40 percent nižšie než ceny konkurencie, teda že obce usporia približne 6,60 eura na jedného obyvateľa ročne. V úspore nie je započítaný rozdiel v cene za dopravu.
   Odborní pracovníci mesta analyzovali ponuku a zistili nasledovné skutočnosti: Komunálny odpad (z ktorého sú už vytriedené a vyseparované položky ako sklo, papier, plasty a pod.) by bol lacnejší o 6,7 percenta ako dnešný poplatok na skládke na Dubovej. Objemový odpad (predstavuje najmä jarný a jesenný zber a hradí ho Mesto zo svojho rozpočtu – neplatia ho občania) by bol lacnejší o 18,2 percenta. Zmluva by mala svoju účinnosť do 31.12.2010, po tomto termíne by bola každoročne obnovovaná Dodatkom a zvýšená o ročnú mieru inflácie, ak by sa nedohodlo inak. Na margo tejto ponuky treba konštatovať, že o uzatvorení akejkoľvek zmluvy by muselo rozhodovať Mestské zastupiteľstvo a výber by musel prebiehať formou verejnej súťaže.

Stanovisko mesta:
   Mesto Pezinok má k dnešnému dňu uzavretú riadnu zmluvu so skládkou v obci Dubová až do roku 2013. Táto zmluva má pevne stanovenú cenu, ktorá sa počas doby nájmu nenavyšuje ani o cent. Pezinčania akceptujú túto cenu a z nej vyplývajúci poplatok, ktorý, každoročne platia za odpad. Mesto Pezinok preto nemá dôvod túto zmluvu prehodnocovať alebo rušiť. Navyše je tu odmietavý postoj a neustály záujem tisícov občanov, občianskych aktivistov i vedenia mesta neakceptovať skládku v Novej jame, proti ktorej bojujeme už niekoľko rokov. Opakovane poukazujeme na skutočnosť, že vydanie povolení a rozhodnutí štátnymi úradmi na prevádzku skládky nebolo v súlade s VZN mesta Pezinok a právnymi štandardami. Skládka v Novej jame nie je riešením pre Pezinok a okolie, ale svojou kapacitou a objemom najmä riešením pre cudzích producentov odpadov.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: