Spomíname

December 2009 / Prečítané 2357 krát
Pred 10. rokmi nás navždy opustil milovaný otec a dedko
Rudolf MARKE
z Grinavy. S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva s Martinom.
 
  Dňa 12. 1. je 20. výročie úmrtia nášho drahého
Jána ANDELA
z Pezinka. Spomína syn Pavel s rodinou.
Dňa 6. 12. sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny
 našej dobrej mamy a babky
Júlie NOSKOVIČOVEJ.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
 
  Dňa 12. 12. 2009 uplynuli 3 roky, čo nás náhle,
nečakane opustil manžel, otec, dedko
Milan MAŤUS.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka, synovia s rodinami.
Dňa 19. 1. 2010 si pripomíname 5. výročie, kedy nás náhle opustila naša drahá manželka, mama a babka
Irena SYNÁKOVÁ.
S láskou spomína manžel, deti, vnúčatá a ostatná rodina.
 
V tomto roku uplynulo 32 rokov od smrti nášho otca
Štefana CHOVANCA
a 30 rokov od smrti matky
Berty CHOVANCOVEJ.
Kto ste ich poznali venujte im tichú spomienku.
Spomínajú dcéra Mária syn Štefan a ostatná rodina.
  S láskou spomíname na
Martušku PISARIKOVÚ
rod. Slamkovú,
ktorá odišla do nebíčka 2. 12. 2008. Veľmi nám všetkým
naša dobrá mama, babička, sestra a manželka chýba.
Venujme jej spolu tichú spomienku.
Dňa 29.12. uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, svokor a dedko
Milan JERGL.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali,
ďakuje manželka a dcéry s rodinami.
 
S láskou spomíname na našich zosnulých rodičov
Ladislava a Irenu LEDECKÝCH.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho mali radi. Dcéry a syn s rodinami.
Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 3. 12. 2009 sme si pripomenuli 5. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Joja,
dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
 
  Dňa 23. 11. 2009 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milujúci manžel, otec a dedko
Mikuláš MARCIŠIN.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.
V novembri uplynulo 19 rokov od smrti našej drahej
Ireny SKOVAJSOVEJ
a v januári uplynie 15 rokov od smrti nášho drahého
Jána SKOVAJSU.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Spomínajú dcéra Katarína s rodinou a rod. Matoleková.
  Dňa 17. 12. 2009 uplynuli štyri roky, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mamička a babička
Helenka VOZÁROVÁ.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli
a venujú jej s nami tichú spomienku. Manžel Michal,
dcéra Mária a syn Peter s rodinami.
Dňa 8. 12. 2009 sme si pripomenuli 4. výročie od úmrtia
nášho manžela, otca, svokra, dedka
Karola MUNKU.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéry s rodinami, súrodenci a priatelia. Kto ste ho, poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
 
  Dňa 18. 12. 2009 sme si pripomenuli 13 rokov,
čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka. Spomínajú rodičia, deti Marcelko,
Monika a ostatná rodina.
Stíchlo srdce utíchol hlas miloval život miloval nás. Dňa 9. 12. 2009 odišiel navždy od nás manžel, otec, brat, švagor, ujo
Róbert KELEBERC.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina. Odpočívaj v pokoji.
 
  Dňa 31. decembra bude tomu už 19 r. čo nás navždy opustila moja milovaná vnučka, dcérka
Editka CEHLÁROVÁ.
S láskou spomína na ňu otec, babička, krstný otec s rodinou.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 17. 12. 2009 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš otec
Florián HASON.
Spomínajú synovia, dcéra a ostatná smútiaca rodina.

 

Z príležitosti 2. výročia úmrtia našej drahej mamy
Paulíny GLOZNEKOVEJ
a 15. výročia úmrtia nášho drahého otca
Eduarda GLOZNEKA,
s láskou spomínajú dcéra Vierka, zať Ján, vnuk Rastislav s manželkou, vnučka Michaela, pravnučka Nicolka.
Dňa 21. 10. 2009 uplynul rok, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička, babička a prababička
Mária TRNKOVÁ.
S láskou v srdci spomínajú dcéry, Ľudmila a Mária a vnuk
Alexander s rodinou.

 

 

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo predtým. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie. V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, čo ťa milovali. Dňa 6. 12. 2009 si pripomíname nedožité 30. narodeniny a 25. 12. 2009 1. výročie smrti milovaného
Juraja KOVAČOVSKÉHO
z Pezinka. S láskou a bolesťou v srdci spomínajú mama a bratia.