Boj o poľovný revír

December 2009 / Prečítané 1866 krát
   Hladinu verejnej mienky v uplynulých dňoch v našom meste rozvírilo predĺženie nájomnej zmluvy s poľovníckym združením Leštiny. Po desiatich rokoch spravovania revíru, ktoré každoročne hodnotili Mestské zastupiteľstvo a zo strany poslancov neboli vznesené nikdy žiadne pripomienky, bol na rokovanie MsZ 26. júna predložený návrh na predĺženie zmluvy o ďalších desať rokov. Tento návrh neprešiel o jeden hlas a následne bolo doporučené zaoberať sa zmluvou až po prijatí novely zákona, ktorá po novom rieši aj nájmy a výkon poľovného práva.
  Primátor písomne oslovil združenia, aby podali svoje návrhy a to nielen na výšku nájmu, ale doložili aj víziu starostlivosti o revír do budúcnosti a členskú základňu. Medzitým mesto ako majoritný vlastník (68 percent) dostalo informáciu od druhého najväčšieho vlastníka, Štátnych lesov, ktorý doporučil uzavrieť zmluvu s Poľovníckym združením Leštiny.
   Na nasledujúcom MsZ boli písomné návrhy troch združení predložené. Najvyššiu cenu dalo združenie OZ Karpaty a to 13 tis. eur (má 7 členov). Druhé PZ Lesagro ponúklo desaťnásobok dovtedajšej sumy, teda 10 115 eur (má 6 členov) a nakoniec Leštiny ponúkli 10 950 eur (majú 25 členov).
   Priamo na MsZ predseda PZ Lesagro Ing. Pavelka navýšil cenovú ponuku na 17 tis. eur. Ostatní dvaja odmietli dať vyššiu cenu, pričom predseda PZ Leštiny upozornil, že cenu by mohol navýšiť až po odsúhlasení členskou základňou. Primátor, ktorý podľa zákona rozhoduje o poradí v akom sa hlasuje, dal ako o prvom návrhu hlasovať o ponuke PZ Leštiny. Návrh bol schválený väčšinou prítomných poslancov, pričom si poslanci boli vedomí, že v tomto prípade nemusí rozhodovať len najvyššia ponúknutá cena, ale aj kvalita výkonu poľovného práva a doterajšie výsledky alebo referencie.
   Od tohto okamihu sa objavilo na verejnosti a dokonca aj v celoštátnej tlači osočovanie primátora zo strany PZ Lesagro, že prenajal revír za nevýhodných podmienok, neinformoval dostatočne poslancov a dopustil sa podpisom zmluvy nehospodárneho nakladania s majetkom mesta. To všetko aj napriek skutočnosti, že o prenájme rozhodlo hlasovaním Mestské zastupiteľstvo.
   PZ Lesagro podalo 10. novembra mestskému zastupiteľstvu podnet na prešetrenie postupu primátora, resp. zákonnosti prijatého uznesenia MsZ zo dňa 11. septembra 2009. Nezávisle od rozhodnutia MsZ 11. decembra požiadal primátor už na predchádzajúcom zasadnutí mestskej rady, aby správnosť a zákonný postup jeho rozhodnutia posúdil prokurátor.
 

Ohodnoťte článok: