Ulica SNP bude jednosmerná, v súvislosti s tým budú aj iné zmeny

December 2009 / Prečítané 1598 krát
   Koncom tohto roka dôjde k zjednosmerneniu ul. SNP. V súvislosti s tým bude riešená aj doprava na uliciach Majakovského, Hviezdoslavova a Fraňa Kráľa. Predpokladaným výsledkom dopravného riešenia ulice SNP je zníženie počtu vozidiel tranzitujúcich týmto územím a zníženie rýchlosti pre prechádzajúce vozidlá.
  Do 22. decembra príde k týmto zmenám:
- ulica SNP bude zjednosmernená v smere od Okružnej ulice ( od Saulaku) až po Kupeckého ulicu
- ulica Majakovského bude zjednosmernená od križovatky s ulicou Fraňa Kráľa až po križovatku s ulicou SNP
- ulica Fraňa Kráľa bude slúžiť ako jednosmerná jednoprúdová komunikácia v smere jazdy od ulice SNP na Majakovského
- Hviezdoslavova ulica bude slúžiť ako jednosmerná jednopruhová komunikácia v smere jazdy od ulice Majakovského po ulicu SNP
-príjazd na Gorkého ulicu bude v smere jazdy od Bratislavy cez ulicu SNP zabezpečený po znovuotvorenej komunikácii pozdĺž areálu bývalého Osanu do sídliska Starý dvor
- vytvorí sa zóna so zákazom vjazdu nákladnej dopravy nad 3,5 t s výnimkou vozidiel zásobovania a dopravnej obsluhy – všetky vjazdy do lokality budú označené príslušným dopravným značením; jedná sa o ulice Fajgalská cesta, Malokarpatská, Majakovského, Tolstého, Š.Polkorába, Okružná, Komenského, Fraňa Kráľa, Mierová, Bernolákova od 1. mája a Hrnčiarska;
  
   Z dôvodu minimalizácie kolíznych bodov v riešenej lokalite je plánované v roku 2010 vykonanie následných zmien v dopravnom značení v priamej náväznosti na uskutočnené zmeny:
- zjednosmernenie Saulakovej ulice s vjazdom od ulice SNP
- zjednosmernenie Puškinovej ulice v smere jazdy od SNP k Tolstého
- zjednosmernenie časti ulice Fraňa Kráľa v úseku medzi ulicou SNP a Tolstého v smere od Tolstého k SNP
- zjednosmernenie Hviezdoslavovej ulice v smere od SNP po Mierovú.

   Predpokladaný termín realizácie dopravných zmien je 22. 12. 2009.
  
Dlhotrvajúce sťažnosti obyvateľov Ulice SNP na neúnosnú dopravnú záťaž viedli k tomu, že sa problémami začalo zaoberať vedenie mesta i dopravný inžinier Policajného zboru SR. Mesto dalo vyhotoviť monitoring, ktorý potvrdil, že v čase rannej a popoludňajšej špičky po tejto ulici prejde 700 – 900 automobilov za hodinu. Najoptimálnejším riešením sa preto javilo zjednosmernenie tejto ulice, čo bolo aj požiadavkou obyvateľov. Okrem toho sa súbežne prikročilo aj k riešeniu okolitých ulíc ich zjednosmernením a niektorými ďalšími opatreniami.
   Faktom je, že túto ulicu zaťažovali najmä autá idúce od Modry a krátiace si cestu cez premostenie Saulaku a Okružnú ulicu. Navrhovatelia tohto riešenia sú si vedomí toho, že zjednosmernenie Ulice SNP bude viesť k zahusteniu dopravy v priľahlých uliciach, ale aj k rozptylu automobilov a k hľadaniu iných trás. Do akej miery to kde bude, ukáže až čas. Je pochopiteľné, že nie všetci obyvatelia okolitých ulíc budú toto riešenie prijímať pozitívne, treba však hľadať kompromis, aby postihnutí dopravnou záťažou neboli len obyvatelia Ulice SNP, a tiež hľadať také riešenia, ktoré by zložitú dopravnú situáciu v meste aspoň v optimálnej miere rozložili do prijateľnej podoby.
   Preto žiadame občanov dotknutých častí o pochopenie. Sme pripravení po čase toto riešenie prehodnotiť a radi tiež privítame pripomienky a návrhy zo strany